Ranking van Danny Bregman
261 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 23-02-2011
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 11-02-2015
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 28-02-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica
59. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

60. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 25-07-2018
83. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 28-06-2019
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 06-09-2015
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 04-09-2016
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
101. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 23-02-2011
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Kleine Alk  ·  Alle alle
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

117. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco
147. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 26-12-2008
148. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

149. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

150. Draaihals  ·  Jynx torquilla
151. Groene Specht  ·  Picus viridis
152. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
153. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
154. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

155. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
156. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
157. Smelleken  ·  Falco columbarius
158. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
159. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

160. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

161. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
162. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-11-2014
163. Klapekster  ·  Lanius excubitor
164. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-03-2019
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Schildraaf  ·  Corvus albus 15-08-2019
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
185. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 13-01-2008
186. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

187. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
188. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
189. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

190. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

191. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 22-10-2016
192. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
193. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
194. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
195. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
196. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 21-06-2009
197. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

198. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
199. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
200. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
203. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

204. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
205. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
206. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
207. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
208. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
209. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

210. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

211. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

212. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
213. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

214. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

215. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

216. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

217. Beflijster  ·  Turdus torquatus
218. Merel  ·  Turdus merula
219. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
220. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
221. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
222. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
223. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
224. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
225. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
226. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
227. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
228. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
229. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
230. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
231. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
232. Paapje  ·  Saxicola rubetra
233. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
234. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

235. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

236. Huismus  ·  Passer domesticus
237. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

238. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
239. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
240. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
241. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
242. Boompieper  ·  Anthus trivialis
243. Graspieper  ·  Anthus pratensis
244. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
245. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

246. Keep  ·  Fringilla montifringilla
247. Vink  ·  Fringilla coelebs
248. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
249. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
250. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
251. Groenling  ·  Chloris chloris
252. Kneu  ·  Linaria cannabina
253. Frater  ·  Linaria flavirostris
254. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
255. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
256. Putter  ·  Carduelis carduelis
257. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

258. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
259. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
260. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 04-09-2016
261. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
262. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
263. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 04-03-2018
264. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
265. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
266. Bosgors  ·  Emberiza rustica
267. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 16-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Danny Bregman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik250
Kroonboszanger268
Baltimoretroepiaal317
Zwartkopgors320
Bosgors335
Kortteenleeuwerik338
Turkestaanse Klauwier340
Siberische Strandloper356
Grote Geelpootruiter358
Zwartkeellijster367
Bonapartes Strandloper368
Sneeuwuil370
Noordse Pijlstormvogel376
Amerikaanse Smient384
Terekruiter387
Witkopgors387
Roodkeelpieper391
Kleine Alk394
Ortolaan395
Kleine Vliegenvanger397

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Waterpieper418
Cetti's Zanger417
Kleine Strandloper417
Morinelplevier417
Grauwe Kiekendief416
Kraanvogel416
Steenuil416
Dwergstern415
Flamingo415
Grote Zee-eend415
Middelste Bonte Specht415
Zomertortel415
Grote Karekiet414
Noordse Kwikstaart414
Noordse Stern414
Nachtzwaluw413
Bonte Kraai412
Grote Burgemeester412
Engelse Kwikstaart411
Europese Kanarie411

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Danny Bregman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,2,0,0,1,2,3,0,3,6

20082
20091
20101
20112
20141
20152
20163
20183
20196

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.