Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
258 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
65. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

66. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
67. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

68. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

69. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
70. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus
80. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

81. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
82. Wulp  ·  Numenius arquata
83. Grutto  ·  Limosa limosa
84. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
85. Steenloper  ·  Arenaria interpres
86. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
87. Kanoet  ·  Calidris canutus
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
90. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
91. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
92. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
93. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
94. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
95. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
106. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

108. Kleine Alk  ·  Alle alle
109. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

110. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Amerikaanse Zilvermeeuw  ·  Larus smithsonianus 20-02-2017
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
125. Visdief  ·  Sterna hirundo
126. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
127. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

128. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

129. Wespendief  ·  Pernis apivorus
130. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
131. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
132. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
133. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
134. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
135. Sperwer  ·  Accipiter nisus
136. Havik  ·  Accipiter gentilis
137. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
138. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
139. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
140. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
141. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

142. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

143. Steenuil  ·  Athene vidalii
144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

146. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

147. Draaihals  ·  Jynx torquilla
148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
150. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

151. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
152. Smelleken  ·  Falco columbarius
153. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
154. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

155. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

156. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
157. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
158. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

159. Ekster  ·  Pica pica
160. Gaai  ·  Garrulus glandarius
161. Kauw  ·  Corvus monedula
162. Roek  ·  Corvus frugilegus
163. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
164. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
165. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

166. Goudhaan  ·  Regulus regulus
167. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

168. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
169. Koolmees  ·  Parus major
170. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
171. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
172. Matkop  ·  Poecile montanus
173. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

174. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

175. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
176. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
177. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

178. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
179. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
180. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
181. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

182. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

183. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

184. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
185. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
186. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
187. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
188. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
189. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
190. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

191. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
192. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
193. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
194. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

195. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

196. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
197. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
198. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
199. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
200. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

201. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

202. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

203. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

204. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

205. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
206. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

207. Beflijster  ·  Turdus torquatus
208. Merel  ·  Turdus merula
209. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
210. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
211. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
212. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
213. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
214. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
215. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
216. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
217. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
218. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
219. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
220. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
221. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
222. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
226. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

227. Heggenmus  ·  Prunella modularis
228. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

229. Huismus  ·  Passer domesticus
230. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

231. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
232. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
233. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
234. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
235. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
236. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
237. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
238. Duinpieper  ·  Anthus campestris
239. Boompieper  ·  Anthus trivialis
240. Graspieper  ·  Anthus pratensis
241. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
242. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
243. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

244. Keep  ·  Fringilla montifringilla
245. Vink  ·  Fringilla coelebs
246. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
247. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
248. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
249. Groenling  ·  Chloris chloris
250. Kneu  ·  Linaria cannabina
251. Frater  ·  Linaria flavirostris
252. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
253. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
254. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
255. Putter  ·  Carduelis carduelis
256. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
257. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

258. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
259. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
260. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
261. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
262. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
263. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
264. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus211
Grote Kanoet265
Struikrietzanger274
Bairds Strandloper320
Roodstuitzwaluw330
Siberische Tjiftjaf334
Roodkeelnachtegaal335
Vale Gier340
Roodkeelpieper342
Duinpieper344
Woestijntapuit344
Blauwstaart345
Kleine Topper347
Ortolaan348
Pallas' Boszanger349
Kleine Alk351
Breedbekstrandloper352
Ringsnaveleend353
Buffelkopeend354
Korhoen354

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Snor368
Purperreiger367
Bosuil365
Flamingo364
Grauwe Kiekendief364
Kleine Bonte Specht364
Koereiger363
Middelste Bonte Specht363
Reuzenstern363
IJsduiker362
Kuifduiker362
Grote Karekiet361
Witoogeend361
Witwangstern361
Dwerggans360
Kleine Jager360
Alk359
Oehoe359
Poelruiter359
Sneeuwgans359

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,5

20175
201612

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.