Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
281 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
100. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Bosruiter  ·  Tringa glareola
108. Tureluur  ·  Tringa totanus
109. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

112. Alk  ·  Alca torda
113. Kleine Alk  ·  Alle alle
114. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

115. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
116. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

117. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
128. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
129. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
130. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
131. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Wespendief  ·  Pernis apivorus
137. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
138. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
139. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
140. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
141. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
142. Sperwer  ·  Accipiter nisus
143. Havik  ·  Accipiter gentilis
144. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
145. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
146. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
147. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
148. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

149. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

150. Steenuil  ·  Athene vidalii
151. Ransuil  ·  Asio otus
152. Velduil  ·  Asio flammeus
153. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

154. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

155. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

156. Draaihals  ·  Jynx torquilla
157. Groene Specht  ·  Picus viridis
158. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
159. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

160. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
161. Smelleken  ·  Falco columbarius
162. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
163. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

164. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

165. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
166. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
167. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
168. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Kauw  ·  Corvus monedula
172. Roek  ·  Corvus frugilegus
173. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
174. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
175. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

176. Goudhaan  ·  Regulus regulus
177. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

178. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
179. Koolmees  ·  Parus major
180. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
181. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
182. Matkop  ·  Poecile montanus
183. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

184. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

185. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
186. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
187. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

188. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
189. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
190. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
191. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

192. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

193. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

194. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
195. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
196. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 03-10-2016
197. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
198. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
199. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
200. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
201. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
202. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

203. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
204. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
205. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
206. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
207. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

208. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

209. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
210. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
211. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
212. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
213. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

214. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

215. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

216. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

217. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

218. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
219. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

220. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

221. Beflijster  ·  Turdus torquatus
222. Merel  ·  Turdus merula
223. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
224. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
225. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
226. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
227. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
228. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
229. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
230. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
231. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
232. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
233. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
234. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
235. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
236. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
237. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
238. Paapje  ·  Saxicola rubetra
239. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
240. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
241. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 26-10-2017
242. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
243. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

244. Heggenmus  ·  Prunella modularis
245. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

246. Huismus  ·  Passer domesticus
247. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

248. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
249. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
250. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
251. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
252. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
253. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
254. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
255. Duinpieper  ·  Anthus campestris
256. Boompieper  ·  Anthus trivialis
257. Graspieper  ·  Anthus pratensis
258. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
259. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
260. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

261. Keep  ·  Fringilla montifringilla
262. Vink  ·  Fringilla coelebs
263. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
264. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
265. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
266. Groenling  ·  Chloris chloris
267. Kneu  ·  Linaria cannabina
268. Frater  ·  Linaria flavirostris
269. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
270. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
271. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
272. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
273. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
274. Putter  ·  Carduelis carduelis
275. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
276. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

277. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
278. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
279. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
282. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
283. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus214
Vale Lijster221
Raddes Boszanger257
Grote Kanoet266
Struikrietzanger275
Rode Rotslijster313
Izabeltapuit318
Kleine Klapekster321
Bairds Strandloper323
Siberische Taling333
Roodstuitzwaluw335
Siberische Tjiftjaf339
Witstuitbarmsijs342
Roodkeelnachtegaal343
Roodkeelpieper345
Bruine Klauwier346
Witkopgors348
Vale Gier350
Duinpieper351
Kleine Topper351

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger376
Snor376
Bosuil373
Flamingo372
Kleine Bonte Specht372
IJsduiker371
Grauwe Kiekendief370
Witoogeend370
Dwerggans369
Koereiger369
Reuzenstern369
Grote Karekiet368
Middelste Bonte Specht368
Poelruiter367
Witwangstern367
Roodpootvalk366
Zwarte Zeekoet366
Grauwe Gors365
Sneeuwgans364
Witvleugelstern364

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,9,0

20179
201613

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.