Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
263 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
74. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

75. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
76. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
77. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
78. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
79. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
80. Kievit  ·  Vanellus vanellus
81. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
83. Wulp  ·  Numenius arquata
84. Grutto  ·  Limosa limosa
85. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
86. Steenloper  ·  Arenaria interpres
87. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
88. Kanoet  ·  Calidris canutus
89. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
90. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
108. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

109. Kleine Alk  ·  Alle alle
110. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

111. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
112. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
113. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
114. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
115. Stormmeeuw  ·  Larus canus
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Amerikaanse Zilvermeeuw  ·  Larus smithsonianus 20-02-2017
121. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
122. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Wespendief  ·  Pernis apivorus
131. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
132. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
133. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
134. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
135. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
136. Sperwer  ·  Accipiter nisus
137. Havik  ·  Accipiter gentilis
138. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
139. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
140. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Steenuil  ·  Athene vidalii
145. Ransuil  ·  Asio otus
146. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

147. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

148. Draaihals  ·  Jynx torquilla
149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

152. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
153. Smelleken  ·  Falco columbarius
154. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
155. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

156. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

157. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
158. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
159. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Kauw  ·  Corvus monedula
164. Roek  ·  Corvus frugilegus
165. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
166. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
183. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

184. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

185. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

186. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
187. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
188. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
189. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
190. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
191. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
196. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

197. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
200. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
201. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
202. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

203. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

204. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

205. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

206. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

207. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
208. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

209. Beflijster  ·  Turdus torquatus
210. Merel  ·  Turdus merula
211. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
212. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
213. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
214. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
215. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
216. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
217. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
218. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
219. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
220. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
221. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
222. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
223. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
224. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
225. Paapje  ·  Saxicola rubetra
226. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
227. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
228. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

229. Heggenmus  ·  Prunella modularis
230. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

231. Huismus  ·  Passer domesticus
232. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

233. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
234. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
235. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
236. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
237. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
238. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
239. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
240. Duinpieper  ·  Anthus campestris
241. Boompieper  ·  Anthus trivialis
242. Graspieper  ·  Anthus pratensis
243. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
244. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
245. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

246. Keep  ·  Fringilla montifringilla
247. Vink  ·  Fringilla coelebs
248. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
249. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
250. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
251. Groenling  ·  Chloris chloris
252. Kneu  ·  Linaria cannabina
253. Frater  ·  Linaria flavirostris
254. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
255. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
256. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
257. Putter  ·  Carduelis carduelis
258. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
259. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

260. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
261. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
262. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
263. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
264. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
265. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
266. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus211
Grote Kanoet265
Struikrietzanger274
Bairds Strandloper321
Siberische Taling329
Roodstuitzwaluw331
Siberische Tjiftjaf335
Roodkeelnachtegaal337
Bruine Klauwier343
Roodkeelpieper343
Witkopgors344
Vale Gier345
Woestijntapuit345
Duinpieper346
Blauwstaart347
Kleine Topper348
Iberische Tjiftjaf350
Ortolaan351
Pallas' Boszanger351
Kleine Alk352

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger371
Snor371
Bosuil368
Flamingo367
Kleine Bonte Specht367
Grauwe Kiekendief366
Grote Karekiet365
Koereiger365
Middelste Bonte Specht365
Reuzenstern365
IJsduiker364
Witoogeend364
Witwangstern364
Poelruiter363
Dwerggans362
Kleine Jager362
Oehoe361
Sneeuwgans361
Waterspreeuw361
Zwarte Zeekoet361

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,6

20176
201612

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.