Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
270 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
100. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Kleine Alk  ·  Alle alle
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
125. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
126. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
127. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
128. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
132. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

133. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

134. Wespendief  ·  Pernis apivorus
135. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
136. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
137. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
138. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
139. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
140. Sperwer  ·  Accipiter nisus
141. Havik  ·  Accipiter gentilis
142. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
143. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
144. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
145. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
146. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

147. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

148. Steenuil  ·  Athene vidalii
149. Ransuil  ·  Asio otus
150. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

151. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

152. Draaihals  ·  Jynx torquilla
153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

156. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
157. Smelleken  ·  Falco columbarius
158. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
159. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

160. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

161. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
162. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
163. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Roek  ·  Corvus frugilegus
169. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
170. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
171. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

172. Goudhaan  ·  Regulus regulus
173. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

174. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
175. Koolmees  ·  Parus major
176. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
177. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
178. Matkop  ·  Poecile montanus
179. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

180. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

181. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
182. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
183. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

184. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
185. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
186. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
187. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

188. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

189. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

190. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
191. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
192. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
193. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
194. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
195. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
196. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

197. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
198. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
199. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
200. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

203. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
204. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
205. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
206. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
207. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

208. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

209. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

210. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

211. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

212. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
213. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

214. Beflijster  ·  Turdus torquatus
215. Merel  ·  Turdus merula
216. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
217. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
218. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
219. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
220. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
221. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
222. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
223. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
224. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
225. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
226. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
227. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
228. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
229. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
230. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
231. Paapje  ·  Saxicola rubetra
232. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
233. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
234. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
235. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

236. Heggenmus  ·  Prunella modularis
237. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

238. Huismus  ·  Passer domesticus
239. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

240. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
241. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
242. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
243. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
244. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
245. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
246. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
247. Duinpieper  ·  Anthus campestris
248. Boompieper  ·  Anthus trivialis
249. Graspieper  ·  Anthus pratensis
250. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
251. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
252. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

253. Keep  ·  Fringilla montifringilla
254. Vink  ·  Fringilla coelebs
255. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
256. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
257. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
258. Groenling  ·  Chloris chloris
259. Kneu  ·  Linaria cannabina
260. Frater  ·  Linaria flavirostris
261. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
262. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
263. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
264. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
265. Putter  ·  Carduelis carduelis
266. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
267. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

268. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
269. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
270. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
271. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
272. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
274. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus215
Grote Kanoet267
Struikrietzanger277
Kleine Klapekster320
Bairds Strandloper324
Siberische Taling333
Roodstuitzwaluw335
Siberische Tjiftjaf338
Roodkeelnachtegaal342
Bruine Klauwier347
Roodkeelpieper347
Witkopgors348
Vale Gier349
Duinpieper350
Woestijntapuit350
Blauwstaart351
Grote Kruisbek351
Kleine Topper352
Iberische Tjiftjaf353
Pallas' Boszanger354

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger375
Snor375
Bosuil372
Flamingo371
Kleine Bonte Specht371
Grauwe Kiekendief370
Koereiger369
Grote Karekiet368
IJsduiker368
Middelste Bonte Specht368
Reuzenstern368
Witoogeend368
Dwerggans367
Rosse Franjepoot367
Alk366
Poelruiter366
Waterspreeuw366
Witwangstern366
Oehoe365
Zwarte Zeekoet365

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,8

20178
201612

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.