Ranking van Jorian Eijkelboom
262 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Kwartelkoning  ·  Crex crex
54. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

62. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

77. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
97. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
104. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
105. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
106. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
107. Witgat  ·  Tringa ochropus
108. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
109. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
110. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
111. Bosruiter  ·  Tringa glareola
112. Tureluur  ·  Tringa totanus
113. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
114. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
115. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

116. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
119. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

120. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
121. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
122. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
123. Stormmeeuw  ·  Larus canus
124. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
125. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
126. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
127. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
128. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
129. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
130. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
131. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
132. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
133. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
134. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
135. Visdief  ·  Sterna hirundo
136. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

137. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

138. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
139. Wespendief  ·  Pernis apivorus
140. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
141. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
142. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
143. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
149. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

150. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Bosuil  ·  Strix aluco
154. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

155. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

167. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Klapekster  ·  Lanius excubitor
170. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

171. Ekster  ·  Pica pica
172. Gaai  ·  Garrulus glandarius
173. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
174. Kauw  ·  Corvus monedula
175. Roek  ·  Corvus frugilegus
176. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
177. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
178. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

182. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

183. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
184. Koolmees  ·  Parus major
185. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
186. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
187. Matkop  ·  Poecile montanus
188. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

189. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

190. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
191. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
192. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

193. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
194. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
195. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

196. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

197. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

198. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
199. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
200. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

203. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
204. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
205. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
206. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

207. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
208. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

209. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
210. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
211. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
212. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
213. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
214. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

215. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

216. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

217. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
218. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

219. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

220. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

221. Beflijster  ·  Turdus torquatus
222. Merel  ·  Turdus merula
223. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
224. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
225. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
226. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
227. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
228. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
229. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
230. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
231. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
232. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
233. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
234. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
235. Paapje  ·  Saxicola rubetra
236. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
237. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
238. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

239. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

240. Huismus  ·  Passer domesticus
241. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

242. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
243. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
244. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
245. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
246. Duinpieper  ·  Anthus campestris
247. Boompieper  ·  Anthus trivialis
248. Graspieper  ·  Anthus pratensis
249. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
250. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
251. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

252. Keep  ·  Fringilla montifringilla
253. Vink  ·  Fringilla coelebs
254. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
255. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
256. Groenling  ·  Chloris chloris
257. Kneu  ·  Linaria cannabina
258. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
259. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
260. Putter  ·  Carduelis carduelis
261. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
262. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

263. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
264. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
265. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
266. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
267. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
268. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik250
Dwergaalscholver323
Bosgors335
Klein Waterhoen366
Zwartkeellijster367
Bonte Tapuit371
Griel384
Vaal Stormvogeltje384
Duinpieper386
Terekruiter387
Grijze Wouw388
Roodkeelpieper391
Graszanger393
Ortolaan395
Kleine Trap396
Ralreiger396
Buidelmees397
Korhoen398
Pallas' Boszanger398
Sneeuwgans400

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut419
Pestvogel417
Grauwe Franjepoot416
Sneeuwgors416
Frater415
IJseend415
Porseleinhoen415
Rouwkwikstaart415
Waterspreeuw415
Zomertortel415
Noordse Stern414
Strandleeuwerik414
Velduil413
Grote Burgemeester412
Zwarte Rotgans412
Drieteenmeeuw411
Engelse Kwikstaart411
Roodpootvalk411
Witbuikrotgans411
Zwarte Ooievaar411

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,11

20183
201911

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.