Ranking van Jorian Eijkelboom
243 soorten + 9 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Kwartelkoning  ·  Crex crex
53. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

57. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica
60. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

61. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
74. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
75. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

76. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
100. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
101. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
102. Witgat  ·  Tringa ochropus
103. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
104. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
105. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

111. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
112. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
113. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

114. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
115. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
121. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
122. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Visdief  ·  Sterna hirundo
129. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

130. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
133. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
134. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
135. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
136. Sperwer  ·  Accipiter nisus
137. Havik  ·  Accipiter gentilis
138. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
139. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Ransuil  ·  Asio otus
144. Bosuil  ·  Strix aluco
145. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

146. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

147. Draaihals  ·  Jynx torquilla
148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
152. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

153. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
154. Smelleken  ·  Falco columbarius
155. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
156. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

157. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

158. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
159. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

160. Ekster  ·  Pica pica
161. Gaai  ·  Garrulus glandarius
162. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
163. Kauw  ·  Corvus monedula
164. Roek  ·  Corvus frugilegus
165. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
166. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

170. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

171. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
172. Koolmees  ·  Parus major
173. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
174. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
175. Matkop  ·  Poecile montanus
176. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

177. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

178. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
179. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
180. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

181. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
182. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
183. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

184. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

185. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

186. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
187. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
188. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
189. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
190. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 03-05-2019
191. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

192. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
193. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
194. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
195. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

196. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
197. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
200. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
201. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
202. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
203. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

204. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

205. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
206. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

207. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

208. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

209. Beflijster  ·  Turdus torquatus
210. Merel  ·  Turdus merula
211. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
212. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
213. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
214. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
215. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
216. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
217. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
218. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
219. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
220. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
221. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
222. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
223. Paapje  ·  Saxicola rubetra
224. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
225. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
226. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

227. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

228. Huismus  ·  Passer domesticus
229. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

230. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
231. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
232. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
233. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
234. Boompieper  ·  Anthus trivialis
235. Graspieper  ·  Anthus pratensis
236. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
237. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
238. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

239. Keep  ·  Fringilla montifringilla
240. Vink  ·  Fringilla coelebs
241. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
242. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
243. Groenling  ·  Chloris chloris
244. Kneu  ·  Linaria cannabina
245. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
246. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
247. Putter  ·  Carduelis carduelis
248. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

249. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
250. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
251. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
252. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bonte Tapuit365
Griel377
Vaal Stormvogeltje379
Terekruiter380
Grijze Wouw382
Roodkeelpieper385
Ortolaan387
Ralreiger388
Kleine Trap389
Buidelmees390
Korhoen391
Pallas' Boszanger391
Sneeuwgans393
Breedbekstrandloper394
Dwerggors396
Kwartelkoning396
Orpheusspotvogel396
Slangenarend396
Witvleugelstern396
Middelste Jager397

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Patrijs411
Roodhalsfuut411
Visarend411
Pestvogel409
Sneeuwgors408
Zomertortel408
Frater407
Grauwe Franjepoot407
IJseend407
Krombekstrandloper407
Porseleinhoen407
Rouwkwikstaart407
Waterspreeuw407
Strandleeuwerik406
Zeekoet406
Noordse Stern405
Velduil405
Engelse Kwikstaart404
Grote Burgemeester404
Rode Wouw404

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9

20183
20199

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.