Ranking van Ralf van Hoof
258 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Amerikaanse Zee-eend  ·  Melanitta americana 29-10-2022
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus 27-10-2022
51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-09-2022
56. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 18-12-2021
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

63. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-11-2021
78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
108. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

109. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 16-09-2022

alken  ·  Alcidae

110. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
111. Alk  ·  Alca torda
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
125. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
126. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Visdief  ·  Sterna hirundo
129. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
130. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

131. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

132. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
135. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
136. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
137. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
138. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
139. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
140. Sperwer  ·  Accipiter nisus
141. Havik  ·  Accipiter gentilis
142. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
143. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
144. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
145. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
146. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

147. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

148. Steenuil  ·  Athene vidalii
149. Ransuil  ·  Asio otus
150. Bosuil  ·  Strix aluco
151. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
156. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
157. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

158. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
159. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
160. Smelleken  ·  Falco columbarius
161. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
162. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

163. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

164. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
165. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

166. Ekster  ·  Pica pica
167. Gaai  ·  Garrulus glandarius
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

188. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

189. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

190. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
191. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
192. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 06-05-2022
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

196. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
197. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
198. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
199. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

200. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
201. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

202. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
203. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
204. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
205. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
206. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

207. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

208. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

209. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

210. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

211. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

212. Beflijster  ·  Turdus torquatus
213. Merel  ·  Turdus merula
214. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
215. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
216. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
217. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

218. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
219. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
220. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
221. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
222. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 30-09-2022
223. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
224. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
225. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
226. Paapje  ·  Saxicola rubetra
227. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
228. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
229. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 25-10-2022

heggenmussen  ·  Prunellidae

230. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

231. Huismus  ·  Passer domesticus
232. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

233. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
234. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
235. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
236. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
237. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
238. Boompieper  ·  Anthus trivialis
239. Graspieper  ·  Anthus pratensis
240. Pacifische Waterpieper  ·  Anthus rubescens 08-02-2023
241. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
242. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

243. Keep  ·  Fringilla montifringilla
244. Vink  ·  Fringilla coelebs
245. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
246. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
247. Groenling  ·  Chloris chloris
248. Kneu  ·  Linaria cannabina
249. Frater  ·  Linaria flavirostris
250. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
251. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
252. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
253. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
254. Putter  ·  Carduelis carduelis
255. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
256. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

257. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
258. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
259. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
260. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ralf van Hoof met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Amerikaanse Zee-eend242
Purperkoet369
Bonte Tapuit433
Vaal Stormvogeltje453
Bergfluiter455
Steppevorkstaartplevier455
Klein Waterhoen456
Struikrietzanger464
Grauwe Pijlstormvogel467
Vale Gier467
Dwergaalscholver471
Blauwstaart477
Grijze Wouw478
Sneeuwgans480
Ralreiger484
Grote Kruisbek486
Grote Barmsijs489
Steppekiekendief492
Zwarte Zeekoet495
IJsgors496

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ralf van Hoof niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Regenwulp518
Steltkluut517
Velduil510
Morinelplevier508
Temmincks Strandloper508
Pestvogel507
Draaihals505
Grote Karekiet505
Reuzenstern504
Strandplevier503
Grote Burgemeester502
Kwak502
Witwangstern502
Kleine Burgemeester501
Noordse Kwikstaart500
Witbuikrotgans500
Hop498
Woudaap498
Gestreepte Strandloper496
Dwerggors494

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ralf van Hoof per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,1

20212
20227
20231