Ranking van Matthew Sprangers
243 soorten + 8 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 19-10-2019
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
80. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
83. Wulp  ·  Numenius arquata
84. Grutto  ·  Limosa limosa
85. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
86. Steenloper  ·  Arenaria interpres
87. Kanoet  ·  Calidris canutus
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
90. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
91. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
92. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
93. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
94. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
95. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
96. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
97. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
98. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
108. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

109. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
110. Alk  ·  Alca torda
111. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

112. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
113. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

114. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
115. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
116. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
122. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Visdief  ·  Sterna hirundo
129. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
130. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

131. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

132. Wespendief  ·  Pernis apivorus
133. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Steenuil  ·  Athene vidalii
145. Ransuil  ·  Asio otus
146. Velduil  ·  Asio flammeus
147. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

148. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
152. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

153. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
154. Smelleken  ·  Falco columbarius
155. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
156. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

157. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

158. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
159. Klapekster  ·  Lanius excubitor
160. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
168. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

169. Goudhaan  ·  Regulus regulus
170. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

171. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
172. Koolmees  ·  Parus major
173. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
174. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
175. Matkop  ·  Poecile montanus
176. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

177. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

178. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
179. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
180. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

181. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
182. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
183. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

184. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

185. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

186. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
187. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
188. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
189. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
190. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

191. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
192. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
193. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
194. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

195. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
196. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

197. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
198. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
199. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
200. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
201. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

202. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

203. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

204. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

205. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

206. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

207. Beflijster  ·  Turdus torquatus
208. Merel  ·  Turdus merula
209. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
210. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
211. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
212. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
213. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
214. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
215. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
216. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
217. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
218. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
219. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
220. Paapje  ·  Saxicola rubetra
221. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
222. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

223. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

224. Huismus  ·  Passer domesticus
225. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

226. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
227. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
228. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
229. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
230. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
231. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
232. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
233. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
234. Boompieper  ·  Anthus trivialis
235. Graspieper  ·  Anthus pratensis
236. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
237. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

238. Keep  ·  Fringilla montifringilla
239. Vink  ·  Fringilla coelebs
240. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
241. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
242. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
243. Groenling  ·  Chloris chloris
244. Kneu  ·  Linaria cannabina
245. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
246. Putter  ·  Carduelis carduelis
247. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

248. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
249. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
250. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
251. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart299
Steltstrandloper363
Siberische Boompieper379
Oosterse Tortel384
Kleine Trap400
Pallas' Boszanger400
Buffelkopeend403
Blonde Ruiter407
Witvleugelstern407
Slangenarend408
Zwarte Zeekoet409
Roodkopklauwier410
Grauwe Gors412
Poelruiter412
Roodmus412
Alk413
Grote Barmsijs413
Engelse Kwikstaart414
Rosse Franjepoot414
Witbuikrotgans414

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek421
Pestvogel421
Flamingo419
Frater418
Grote Zee-eend418
Middelste Bonte Specht418
Grote Karekiet417
IJsduiker417
Kleine Barmsijs417
Kleine Rietgans417
Strandleeuwerik417
Bonte Kraai416
Grote Burgemeester415
Kleine Burgemeester415
Parelduiker415
Strandplevier414
Draaihals413
Kuifaalscholver413
Reuzenstern413
Zwarte Ooievaar413

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,9

20184
20199

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.