Ranking van Roderick de Bruijn
254 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 07-03-2010
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 21-03-2010
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa 07-02-2010
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca
37. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-04-2011

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 04-07-2009
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-05-2010
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
104. Bosruiter  ·  Tringa glareola
105. Tureluur  ·  Tringa totanus
106. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
107. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 08-10-2009
108. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
109. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

110. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

111. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

112. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
113. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
114. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
115. Stormmeeuw  ·  Larus canus
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
123. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
124. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Wespendief  ·  Pernis apivorus
131. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
132. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
133. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
134. Sperwer  ·  Accipiter nisus
135. Havik  ·  Accipiter gentilis
136. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
137. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
138. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
139. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

140. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

141. Sperweruil  ·  Surnia ulula 30-11-2013
142. Steenuil  ·  Athene vidalii
143. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 10-04-2010
144. Bosuil  ·  Strix aluco
145. Oehoe  ·  Bubo bubo 22-11-2010

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

146. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

147. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

148. Groene Specht  ·  Picus viridis
149. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
150. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

151. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
152. Smelleken  ·  Falco columbarius
153. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
154. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

155. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

156. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
157. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 05-08-2010
158. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
159. Klapekster  ·  Lanius excubitor
160. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Kauw  ·  Corvus monedula
164. Roek  ·  Corvus frugilegus
165. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
166. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

167. Goudhaan  ·  Regulus regulus
168. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

169. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
170. Koolmees  ·  Parus major
171. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
172. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
173. Matkop  ·  Poecile montanus
174. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

175. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

176. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
177. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
178. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

179. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
180. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
181. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

182. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

183. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

184. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
185. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
186. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
187. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 06-01-2012
188. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
189. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
190. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2010
191. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

192. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
193. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
194. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 30-11-2014
195. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
196. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

197. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
198. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

199. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
200. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
201. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
202. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
203. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

204. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 22-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

205. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

206. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
207. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

208. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

209. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

210. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

211. Beflijster  ·  Turdus torquatus
212. Merel  ·  Turdus merula
213. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
214. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
215. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
216. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
217. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
218. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
219. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 16-05-2010
220. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
221. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
222. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
223. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
224. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 25-04-2016
225. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
226. Paapje  ·  Saxicola rubetra
227. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
228. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
229. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-11-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

230. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

231. Huismus  ·  Passer domesticus
232. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

233. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
234. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
235. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
236. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
237. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
238. Boompieper  ·  Anthus trivialis
239. Graspieper  ·  Anthus pratensis
240. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
241. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

242. Vink  ·  Fringilla coelebs
243. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
244. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
245. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
246. Groenling  ·  Chloris chloris
247. Kneu  ·  Linaria cannabina
248. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
249. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 02-12-2013
250. Putter  ·  Carduelis carduelis
251. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

252. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
253. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
254. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
255. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
256. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 21-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Roderick de Bruijn met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Swinhoes Boszanger248
Dwergaalscholver266
Ruigpootuil270
Groene Reiger282
Rotskruiper293
Baltimoretroepiaal310
Afrikaanse Woestijngrasmus323
Witkopeend337
Bairds Strandloper344
Kleine Klapekster347
Siberische Taling351
Bonte Tapuit359
Noordse Nachtegaal362
Oosterse Tortel366
Grote Grijze Snip367
Sperweruil370
Amerikaanse Wintertaling379
Kleinst Waterhoen380
Pallas' Boszanger381
Ross' Gans382

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zwaan402
Pestvogel401
Casarca400
Ransuil400
Frater399
Keep399
Kleine Bonte Specht399
Kuifduiker399
Zwarte Specht399
Kleine Barmsijs398
Rouwkwikstaart398
Velduil398
IJsduiker397
Zwarte Rotgans397
Bonte Kraai396
Drieteenmeeuw396
Geelpootmeeuw396
Koereiger396
Nachtzwaluw396
Dwerggans395

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roderick de Bruijn per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,13,1,3,3,2,0,1,0,0,0

20092
201013
20111
20123
20133
20142
20161

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.