Ranking van Roderick de Bruijn
254 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 07-03-2010
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 21-03-2010
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-05-2019
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa 07-02-2010
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca
38. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-04-2011

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 04-07-2009
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-05-2010
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
105. Bosruiter  ·  Tringa glareola
106. Tureluur  ·  Tringa totanus
107. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
108. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 08-10-2009
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

112. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

113. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
114. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
115. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
116. Stormmeeuw  ·  Larus canus
117. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
118. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
125. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
126. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
129. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

130. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
133. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
134. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
135. Sperwer  ·  Accipiter nisus
136. Havik  ·  Accipiter gentilis
137. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
138. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
139. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Sperweruil  ·  Surnia ulula 30-11-2013
143. Steenuil  ·  Athene vidalii
144. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 10-04-2010
145. Bosuil  ·  Strix aluco
146. Oehoe  ·  Bubo bubo 22-11-2010

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

147. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

148. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

152. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
153. Smelleken  ·  Falco columbarius
154. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
155. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

156. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

157. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
158. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 05-08-2010
159. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor
161. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

162. Ekster  ·  Pica pica
163. Gaai  ·  Garrulus glandarius
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

183. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

184. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

185. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
186. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
187. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
188. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 06-01-2012
189. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
190. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
191. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2010
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 30-11-2014
196. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
197. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

198. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
199. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
202. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
203. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
204. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

205. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 22-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

206. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

207. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
208. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

209. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

210. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

211. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

212. Beflijster  ·  Turdus torquatus
213. Merel  ·  Turdus merula
214. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
215. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
216. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
217. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
218. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
219. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
220. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 16-05-2010
221. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
222. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
223. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
224. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
225. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 25-04-2016
226. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
227. Paapje  ·  Saxicola rubetra
228. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
229. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
230. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-11-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

231. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

232. Huismus  ·  Passer domesticus
233. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

234. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
235. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
236. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
237. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
238. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
239. Boompieper  ·  Anthus trivialis
240. Graspieper  ·  Anthus pratensis
241. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
242. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

243. Vink  ·  Fringilla coelebs
244. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
245. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
246. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
247. Groenling  ·  Chloris chloris
248. Kneu  ·  Linaria cannabina
249. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
250. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 02-12-2013
251. Putter  ·  Carduelis carduelis
252. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

253. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
254. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
255. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
256. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
257. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 21-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Roderick de Bruijn met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Swinhoes Boszanger250
Ruigpootuil271
Groene Reiger284
Rotskruiper294
Baltimoretroepiaal313
Dwergaalscholver320
Afrikaanse Woestijngrasmus327
Witkopeend340
Bairds Strandloper348
Kleine Klapekster354
Siberische Taling355
Bonte Tapuit365
Noordse Nachtegaal367
Grote Grijze Snip372
Sperweruil374
Oosterse Tortel375
Amerikaanse Wintertaling385
Kleinst Waterhoen388
Ross' Gans390
Korhoen391

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zwaan411
Ransuil410
Casarca409
Kleine Bonte Specht409
Pestvogel409
Zwarte Specht409
Keep408
Kuifduiker408
Frater407
IJsduiker407
Rouwkwikstaart407
Geelpootmeeuw406
Kleine Barmsijs406
Kwartel406
Bonte Kraai405
Koereiger405
Nachtzwaluw405
Velduil405
Drieteenmeeuw404
Dwerggans404

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roderick de Bruijn per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,13,1,3,3,2,0,1,0,0,1

20092
201013
20111
20123
20133
20142
20161
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.