Ranking van Roderick de Bruijn
260 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 07-03-2010
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 21-03-2010
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-05-2019
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 07-02-2010
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca
38. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-04-2011

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
55. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 04-07-2009
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-05-2010
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus
85. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
102. Witgat  ·  Tringa ochropus
103. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
104. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
105. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 08-10-2009
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

112. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
113. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

114. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

115. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
116. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
122. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
123. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
124. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
125. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
126. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
127. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Sperweruil  ·  Surnia ulula 30-11-2013
145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 10-04-2010
147. Bosuil  ·  Strix aluco
148. Oehoe  ·  Bubo bubo 22-11-2010

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

149. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

150. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

151. Groene Specht  ·  Picus viridis
152. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
153. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Smelleken  ·  Falco columbarius
156. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
157. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

158. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

159. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
160. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 05-08-2010
161. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
162. Klapekster  ·  Lanius excubitor
163. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

164. Ekster  ·  Pica pica
165. Gaai  ·  Garrulus glandarius
166. Kauw  ·  Corvus monedula
167. Roek  ·  Corvus frugilegus
168. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
169. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
170. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

171. Goudhaan  ·  Regulus regulus
172. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

173. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
174. Koolmees  ·  Parus major
175. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
176. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
177. Matkop  ·  Poecile montanus
178. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

179. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

180. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
181. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
182. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

183. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
184. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
185. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

186. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

187. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

188. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
189. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
190. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
191. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 06-01-2012
192. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
193. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
194. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2010
195. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

196. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
197. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
198. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Sylvia deserti 30-11-2014
199. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
200. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
203. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

204. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
205. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
206. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
207. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
208. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

209. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 22-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

210. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

211. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
212. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

213. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

214. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

215. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

216. Beflijster  ·  Turdus torquatus
217. Merel  ·  Turdus merula
218. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
219. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
220. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
221. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

222. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
223. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
224. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 16-05-2010
225. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
226. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
227. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 24-09-2022
228. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
229. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
230. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
231. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 26-04-2016
232. Paapje  ·  Saxicola rubetra
233. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
234. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
235. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-11-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

236. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

237. Huismus  ·  Passer domesticus
238. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

239. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
240. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
241. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Boompieper  ·  Anthus trivialis
245. Graspieper  ·  Anthus pratensis
246. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
247. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

248. Vink  ·  Fringilla coelebs
249. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
250. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
251. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
252. Groenling  ·  Chloris chloris
253. Kneu  ·  Linaria cannabina
254. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
255. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 02-12-2013
256. Putter  ·  Carduelis carduelis
257. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

258. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
259. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
260. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
261. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
262. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 21-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Roderick de Bruijn met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Ruigpootuil292
Groene Reiger302
Rotskruiper311
Grijskopkievit312
Baltimoretroepiaal339
Afrikaanse Woestijngrasmus363
Swinhoes Boszanger371
Witkopeend377
Bairds Strandloper388
Sperweruil425
Bonte Tapuit439
Koningseider461
Siberische Taling466
Sperwergrasmus472
Grote Grijze Snip474
Kleine Klapekster474
Oosterse Tortel476
Noordse Nachtegaal484
Amerikaanse Wintertaling488
Ross' Gans488

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Specht545
Kleine Zwaan542
Ransuil542
Keep540
Koereiger539
Rode Wouw538
Kleine Bonte Specht537
Alk536
Drieteenmeeuw536
Geelpootmeeuw533
Kuifaalscholver533
Kuifduiker533
Velduil533
Nachtzwaluw531
Pestvogel531
Draaihals530
IJsduiker529
Witwangstern528
Rosse Franjepoot527
Rouwkwikstaart527

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roderick de Bruijn per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,13,1,3,3,2,0,1,0,0,2,0,0,1,0,0

20092
201013
20111
20123
20133
20142
20161
20192
20221