Ranking van Roderick de Bruijn
255 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala 07-03-2010
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 21-03-2010
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-05-2019
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 07-02-2010
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca
37. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-04-2011

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 22-01-2010
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Groene Reiger  ·  Butorides virescens 04-07-2009
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 16-05-2010
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
101. Witgat  ·  Tringa ochropus
102. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
103. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
104. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
105. Bosruiter  ·  Tringa glareola
106. Tureluur  ·  Tringa totanus
107. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
108. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 08-10-2009
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

112. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

113. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
114. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
115. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
116. Stormmeeuw  ·  Larus canus
117. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
118. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
125. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
126. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
129. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

130. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
133. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
134. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
135. Sperwer  ·  Accipiter nisus
136. Havik  ·  Accipiter gentilis
137. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
138. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
139. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Sperweruil  ·  Surnia ulula 30-11-2013
143. Steenuil  ·  Athene vidalii
144. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 10-04-2010
145. Bosuil  ·  Strix aluco
146. Oehoe  ·  Bubo bubo 22-11-2010

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

147. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

148. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

149. Groene Specht  ·  Picus viridis
150. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
151. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

152. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
153. Smelleken  ·  Falco columbarius
154. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
155. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

156. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

157. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
158. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 05-08-2010
159. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor
161. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

162. Ekster  ·  Pica pica
163. Gaai  ·  Garrulus glandarius
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

168. Goudhaan  ·  Regulus regulus
169. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

170. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
171. Koolmees  ·  Parus major
172. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
173. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
174. Matkop  ·  Poecile montanus
175. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

176. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

177. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
178. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
179. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

180. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
181. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
182. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

183. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

184. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

185. Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus 30-11-2013
186. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
187. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
188. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 06-01-2012
189. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
190. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
191. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2010
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Afrikaanse Woestijngrasmus  ·  Curruca deserti 30-11-2014
196. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
197. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

198. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
199. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
202. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
203. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
204. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

205. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 22-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

206. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

207. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
208. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

209. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

210. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

211. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

212. Beflijster  ·  Turdus torquatus
213. Merel  ·  Turdus merula
214. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
215. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
216. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
217. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

218. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
219. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
220. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia 16-05-2010
221. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
222. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
223. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
224. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
225. Blauwe Rotslijster  ·  Monticola solitarius 25-04-2016
226. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
227. Paapje  ·  Saxicola rubetra
228. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
229. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
230. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-11-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

231. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

232. Huismus  ·  Passer domesticus
233. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

234. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
235. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
236. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
237. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
238. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
239. Boompieper  ·  Anthus trivialis
240. Graspieper  ·  Anthus pratensis
241. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
242. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

243. Vink  ·  Fringilla coelebs
244. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
245. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
246. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
247. Groenling  ·  Chloris chloris
248. Kneu  ·  Linaria cannabina
249. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
250. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 02-12-2013
251. Putter  ·  Carduelis carduelis
252. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

253. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
254. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
255. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
256. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
257. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 21-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Roderick de Bruijn met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Swinhoes Boszanger260
Ruigpootuil287
Grijskopkievit288
Groene Reiger295
Rotskruiper305
Baltimoretroepiaal329
Afrikaanse Woestijngrasmus350
Witkopeend364
Bairds Strandloper370
Bonte Tapuit402
Sperweruil402
Dwergaalscholver412
Grote Grijze Snip413
Siberische Taling415
Kleine Klapekster426
Noordse Nachtegaal427
Oosterse Tortel432
Koningseider433
Amerikaanse Wintertaling440
Kleinst Waterhoen443

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Roderick de Bruijn niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Keep479
Zwarte Specht479
Casarca478
Kleine Zwaan478
Ransuil478
Geelpootmeeuw476
Kleine Bonte Specht476
Kuifduiker476
Rode Wouw475
Velduil475
Kuifaalscholver474
Pestvogel474
Koereiger473
Nachtzwaluw473
IJsduiker472
Bonte Kraai471
Drieteenmeeuw471
Kwak471
Draaihals470
Europese Kanarie470

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roderick de Bruijn per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,13,1,3,3,2,0,1,0,0,2,0,0

20092
201013
20111
20123
20133
20142
20161
20192