Ranking van Timon van den Heuvel
227 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Anas querquedula
26. Slobeend  ·  Anas clypeata
27. Krakeend  ·  Anas strepera
28. Smient  ·  Anas penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Kwartelkoning  ·  Crex crex
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

53. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
54. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
55. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
56. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
57. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
58. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

59. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
60. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

61. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

63. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
66. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

67. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
68. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
69. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
70. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
71. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
72. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

73. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
74. Wulp  ·  Numenius arquata
75. Grutto  ·  Limosa limosa
76. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
77. Steenloper  ·  Arenaria interpres
78. Kanoet  ·  Calidris canutus
79. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
80. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
81. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
82. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
83. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
84. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
85. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
86. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
87. Witgat  ·  Tringa ochropus
88. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
89. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
90. Bosruiter  ·  Tringa glareola
91. Tureluur  ·  Tringa totanus
92. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
93. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
94. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

95. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

96. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
97. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
98. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
99. Stormmeeuw  ·  Larus canus
100. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
101. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
102. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
103. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
104. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
105. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
106. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
107. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
108. Visdief  ·  Sterna hirundo
109. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
110. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

111. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

112. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
113. Wespendief  ·  Pernis apivorus
114. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
115. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
116. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
117. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
118. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
119. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
120. Sperwer  ·  Accipiter nisus
121. Havik  ·  Accipiter gentilis
122. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
123. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
124. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
125. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
126. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

127. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

128. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
129. Steenuil  ·  Athene vidalii
130. Ransuil  ·  Asio otus
131. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

132. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

133. Groene Specht  ·  Picus viridis
134. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
135. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
136. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

137. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
138. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
139. Smelleken  ·  Falco columbarius
140. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
141. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

142. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
143. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

144. Ekster  ·  Pica pica
145. Gaai  ·  Garrulus glandarius
146. Kauw  ·  Corvus monedula
147. Roek  ·  Corvus frugilegus
148. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
149. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
150. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

151. Goudhaan  ·  Regulus regulus
152. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

153. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

154. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
155. Koolmees  ·  Parus major
156. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
157. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
158. Matkop  ·  Poecile montanus
159. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

160. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

161. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
162. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

163. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
164. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
165. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

166. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

167. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
168. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
169. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

170. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
171. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
172. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
173. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
174. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
175. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

176. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

177. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
178. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
179. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
180. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

181. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

182. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

183. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

184. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

185. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
186. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

187. Beflijster  ·  Turdus torquatus
188. Merel  ·  Turdus merula
189. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
190. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
191. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
192. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
193. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
194. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
195. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
196. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
197. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
198. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
199. Paapje  ·  Saxicola rubetra
200. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
201. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

202. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

203. Huismus  ·  Passer domesticus
204. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

205. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
206. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
207. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
208. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
209. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
210. Duinpieper  ·  Anthus campestris
211. Boompieper  ·  Anthus trivialis
212. Graspieper  ·  Anthus pratensis
213. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

214. Keep  ·  Fringilla montifringilla
215. Vink  ·  Fringilla coelebs
216. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
217. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
218. Groenling  ·  Chloris chloris
219. Kneu  ·  Linaria cannabina
220. Frater  ·  Linaria flavirostris
221. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
222. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
223. Putter  ·  Carduelis carduelis
224. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
225. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

226. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
227. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
228. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus277
Waterrietzanger333
Grijze Wouw340
Griel342
Vale Gier345
Duinpieper346
Sperweruil347
Middelste Jager354
Buidelmees355
Kwartelkoning360
Roodpootvalk360
Roze Spreeuw360
Slangenarend360
Steppekiekendief363
Bonte Kraai364
Engelse Kwikstaart364
Witoogeend364
Europese Kanarie365
Kleine Barmsijs365
Koereiger365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Oeverpieper370
Bosrietzanger369
Paarse Strandloper369
Sprinkhaanzanger369
Bosuil368
Cetti's Zanger368
Kleine Rietgans368
Nachtegaal368
Strandplevier368
Bladkoning367
Drieteenmeeuw367
Grote Burgemeester367
IJseend367
Roodkeelduiker367
Strandleeuwerik367
Witbuikrotgans367
Grote Zee-eend366
Rouwkwikstaart366
Wielewaal366
Zeekoet366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,1

20171
20161
20152
20131

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.