Ranking van Timon van den Heuvel
273 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 22-12-2021
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

57. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica
60. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-07-2021
75. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

77. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

111. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

115. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
116. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 14-03-2023
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
125. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
126. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
127. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
128. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
129. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
130. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
131. Visdief  ·  Sterna hirundo
132. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
133. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

134. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

135. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
136. Wespendief  ·  Pernis apivorus
137. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
138. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
139. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
140. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
141. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
142. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
143. Sperwer  ·  Accipiter nisus
144. Havik  ·  Accipiter gentilis
145. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
146. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
147. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
148. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
149. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

150. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

151. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
152. Steenuil  ·  Athene vidalii
153. Ransuil  ·  Asio otus
154. Velduil  ·  Asio flammeus
155. Bosuil  ·  Strix aluco
156. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

157. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

158. Draaihals  ·  Jynx torquilla
159. Groene Specht  ·  Picus viridis
160. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
161. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
162. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
163. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

164. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
165. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
166. Smelleken  ·  Falco columbarius
167. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
168. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

169. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
170. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

171. Ekster  ·  Pica pica
172. Gaai  ·  Garrulus glandarius
173. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
174. Kauw  ·  Corvus monedula
175. Roek  ·  Corvus frugilegus
176. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
177. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
178. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

179. Goudhaan  ·  Regulus regulus
180. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

181. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

182. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
183. Koolmees  ·  Parus major
184. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
185. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
186. Matkop  ·  Poecile montanus
187. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

188. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

189. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
190. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
191. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

192. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
193. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
194. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

195. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

196. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

197. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
198. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
199. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 15-05-2021
200. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

203. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
204. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
205. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
206. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
207. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 14-04-2016
208. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

209. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

210. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
211. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
212. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 07-06-2021
213. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
214. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
215. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
216. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

217. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

218. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

219. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

220. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

221. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
222. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

223. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

224. Beflijster  ·  Turdus torquatus
225. Merel  ·  Turdus merula
226. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
227. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
228. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
229. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

230. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
231. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
232. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
235. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
236. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
237. Paapje  ·  Saxicola rubetra
238. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
239. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
240. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

241. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

242. Huismus  ·  Passer domesticus
243. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

244. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
245. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
246. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
247. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
248. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
249. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
250. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
251. Duinpieper  ·  Anthus campestris
252. Boompieper  ·  Anthus trivialis
253. Graspieper  ·  Anthus pratensis
254. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
255. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

256. Keep  ·  Fringilla montifringilla
257. Vink  ·  Fringilla coelebs
258. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
259. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
260. Groenling  ·  Chloris chloris
261. Kneu  ·  Linaria cannabina
262. Frater  ·  Linaria flavirostris
263. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
264. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
265. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
266. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
272. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
274. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart343
Westelijke Baardgrasmus372
Purperkoet394
Ringsnavelmeeuw423
Sperweruil425
Waterrietzanger459
Steppevorkstaartplevier462
Woestijntapuit463
Bergfluiter466
Duinpieper472
Kleine Trap476
Vale Gier478
Notenkraker480
Griel483
Struikrietzanger484
Dwergaalscholver489
Middelste Jager491
Grijze Wouw492
Korhoen492
Kuifleeuwerik496

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger538
Drieteenmeeuw536
Alk534
Wielewaal533
Kleine Rietgans532
Strandleeuwerik532
Nachtzwaluw530
Strandplevier526
Kwak525
Hop523
Witbuikrotgans521
Poelruiter519
Witvleugelstern516
Zwarte Zeekoet516
Gestreepte Strandloper515
Ringsnaveleend515
Grote Jager511
Graszanger510
Bruine Boszanger509
IJsgors509

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,1,0,4,0,1,0

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20191
20214
20231