Ranking van Timon van den Heuvel
266 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

74. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
98. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
99. Witgat  ·  Tringa ochropus
100. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
101. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
102. Bosruiter  ·  Tringa glareola
103. Tureluur  ·  Tringa totanus
104. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
105. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
106. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

107. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

108. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

109. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
110. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
123. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
124. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
133. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
143. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
144. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

145. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

146. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
147. Steenuil  ·  Athene vidalii
148. Ransuil  ·  Asio otus
149. Velduil  ·  Asio flammeus
150. Bosuil  ·  Strix aluco
151. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Draaihals  ·  Jynx torquilla
154. Groene Specht  ·  Picus viridis
155. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
156. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
157. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
158. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

159. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
160. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
161. Smelleken  ·  Falco columbarius
162. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
163. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

164. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
165. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

166. Ekster  ·  Pica pica
167. Gaai  ·  Garrulus glandarius
168. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
169. Kauw  ·  Corvus monedula
170. Roek  ·  Corvus frugilegus
171. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
172. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
173. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

174. Goudhaan  ·  Regulus regulus
175. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

176. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

177. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
178. Koolmees  ·  Parus major
179. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
180. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
181. Matkop  ·  Poecile montanus
182. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

183. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

184. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
185. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
186. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

187. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
188. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
189. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

190. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

191. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

192. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
193. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
194. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 15-05-2021
195. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
196. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
197. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

198. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
199. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
200. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
201. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
202. Grasmus  ·  Sylvia communis
203. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

204. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

205. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
206. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
207. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 07-06-2021
208. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
209. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
210. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
211. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

212. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

213. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

214. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

215. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

216. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
217. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

218. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

219. Beflijster  ·  Turdus torquatus
220. Merel  ·  Turdus merula
221. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
222. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
223. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
224. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

225. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
226. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
227. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
228. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
229. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
230. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
231. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
232. Paapje  ·  Saxicola rubetra
233. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
234. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
235. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

236. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

237. Huismus  ·  Passer domesticus
238. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

239. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
240. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
241. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
242. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
243. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
244. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
245. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
246. Duinpieper  ·  Anthus campestris
247. Boompieper  ·  Anthus trivialis
248. Graspieper  ·  Anthus pratensis
249. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
250. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

251. Keep  ·  Fringilla montifringilla
252. Vink  ·  Fringilla coelebs
253. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
254. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
255. Groenling  ·  Chloris chloris
256. Kneu  ·  Linaria cannabina
257. Frater  ·  Linaria flavirostris
258. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
259. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
260. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
261. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
262. Putter  ·  Carduelis carduelis
263. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
264. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

265. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
266. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
267. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
268. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
269. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus316
Witkeelkwikstaart320
Sperweruil400
Waterrietzanger410
Duinpieper427
Vale Gier428
Grijze Wouw430
Woestijntapuit431
Griel432
Steppevorkstaartplevier432
Grote Kruisbek439
Kleine Trap439
Notenkraker443
Middelste Jager444
Ralreiger448
Humes Bladkoning449
Buidelmees450
Roodpootvalk451
Slangenarend452
Kuifleeuwerik453

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger473
Wielewaal471
Nachtzwaluw468
Drieteenmeeuw466
Kleine Rietgans465
Kwak465
Strandleeuwerik465
Rosse Franjepoot462
Witbuikrotgans460
Grote Jager459
Strandplevier459
Hop458
IJsgors458
Alk457
Roodkopklauwier456
Witvleugelstern456
Orpheusspotvogel454
Poelruiter453
Roodmus453
Zwarte Zeekoet453

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,2,0,2

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20192
20212