Ranking van Timon van den Heuvel
271 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 22-12-2021
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

57. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

58. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
59. Parelduiker  ·  Gavia arctica
60. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-07-2021
75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

77. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

87. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
88. Wulp  ·  Numenius arquata
89. Grutto  ·  Limosa limosa
90. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
91. Steenloper  ·  Arenaria interpres
92. Kanoet  ·  Calidris canutus
93. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

111. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

115. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
116. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
122. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
123. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
124. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
125. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
126. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
127. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
128. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
132. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

133. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

134. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
135. Wespendief  ·  Pernis apivorus
136. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
137. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
141. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
142. Sperwer  ·  Accipiter nisus
143. Havik  ·  Accipiter gentilis
144. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
145. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
146. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
147. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
148. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

149. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

150. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Velduil  ·  Asio flammeus
154. Bosuil  ·  Strix aluco
155. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
165. Smelleken  ·  Falco columbarius
166. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
167. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

170. Ekster  ·  Pica pica
171. Gaai  ·  Garrulus glandarius
172. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
173. Kauw  ·  Corvus monedula
174. Roek  ·  Corvus frugilegus
175. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
176. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

180. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

181. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
182. Koolmees  ·  Parus major
183. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
184. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
185. Matkop  ·  Poecile montanus
186. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

187. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

188. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
189. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
190. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

191. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
192. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
193. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

194. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

195. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

196. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
197. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
198. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 15-05-2021
199. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
200. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
201. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

202. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
203. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
204. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
205. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
206. Grasmus  ·  Sylvia communis
207. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

208. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

209. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
210. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
211. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 07-06-2021
212. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
213. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
214. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
215. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

216. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

217. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

218. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

219. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

220. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
221. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

222. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

223. Beflijster  ·  Turdus torquatus
224. Merel  ·  Turdus merula
225. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
226. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
227. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
228. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

229. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
230. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
231. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
232. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
233. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
234. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
235. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
236. Paapje  ·  Saxicola rubetra
237. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
238. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
239. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

240. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

241. Huismus  ·  Passer domesticus
242. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 15-04-2022
243. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

244. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
245. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
246. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
247. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
248. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
249. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
250. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
251. Duinpieper  ·  Anthus campestris
252. Boompieper  ·  Anthus trivialis
253. Graspieper  ·  Anthus pratensis
254. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
255. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

256. Keep  ·  Fringilla montifringilla
257. Vink  ·  Fringilla coelebs
258. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
259. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
260. Groenling  ·  Chloris chloris
261. Kneu  ·  Linaria cannabina
262. Frater  ·  Linaria flavirostris
263. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
264. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
265. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
266. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
272. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
273. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
274. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart338
Westelijke Baardgrasmus358
Purperkoet368
Sperweruil417
Waterrietzanger444
Duinpieper452
Woestijntapuit452
Bergfluiter454
Steppevorkstaartplevier455
Kleine Trap466
Vale Gier467
Dwergaalscholver470
Notenkraker470
Griel472
Korhoen474
Middelste Jager476
Grijze Wouw477
Kuifleeuwerik483
Ralreiger483
Grote Kruisbek485

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger515
Drieteenmeeuw512
Wielewaal510
Kleine Rietgans509
Strandleeuwerik509
Alk508
Nachtzwaluw508
Strandplevier502
Kwak500
Witbuikrotgans499
Hop497
Witvleugelstern497
Grote Jager496
Gestreepte Strandloper495
IJsgors495
Zwarte Zeekoet493
Bruine Boszanger491
Lachstern490
Poelruiter490
Roodkopklauwier488

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,2,0,4,1,0

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20192
20214
20221