Ranking van Timon van den Heuvel
266 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-07-2021
73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

75. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
106. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

108. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

109. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

110. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
111. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

112. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
113. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
114. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
115. Stormmeeuw  ·  Larus canus
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
129. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

130. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

131. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
132. Wespendief  ·  Pernis apivorus
133. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
134. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
135. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
136. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
137. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
138. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
139. Sperwer  ·  Accipiter nisus
140. Havik  ·  Accipiter gentilis
141. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
142. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
143. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
144. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
145. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

146. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

147. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
148. Steenuil  ·  Athene vidalii
149. Ransuil  ·  Asio otus
150. Velduil  ·  Asio flammeus
151. Bosuil  ·  Strix aluco
152. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

153. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

154. Draaihals  ·  Jynx torquilla
155. Groene Specht  ·  Picus viridis
156. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
157. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
158. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
159. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

160. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
161. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
162. Smelleken  ·  Falco columbarius
163. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
164. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

165. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
166. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

167. Ekster  ·  Pica pica
168. Gaai  ·  Garrulus glandarius
169. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
170. Kauw  ·  Corvus monedula
171. Roek  ·  Corvus frugilegus
172. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
173. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
174. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

175. Goudhaan  ·  Regulus regulus
176. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

177. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

178. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
179. Koolmees  ·  Parus major
180. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
181. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
182. Matkop  ·  Poecile montanus
183. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

184. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

185. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
186. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
187. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

188. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
189. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
190. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

191. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

192. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

193. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
194. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
195. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 15-05-2021
196. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
197. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
198. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

199. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
200. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
201. Humes Braamsluiper  ·  Curruca althaea 09-02-2017
202. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
203. Grasmus  ·  Curruca communis
204. Westelijke Baardgrasmus  ·  Curruca iberiae 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

206. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
207. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
208. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 07-06-2021
209. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
210. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
211. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
212. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

213. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

214. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

215. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

216. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

217. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
218. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

219. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

220. Beflijster  ·  Turdus torquatus
221. Merel  ·  Turdus merula
222. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
223. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
224. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
225. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

226. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
227. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
228. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
229. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
230. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
231. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
232. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
233. Paapje  ·  Saxicola rubetra
234. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
235. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
236. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

237. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

238. Huismus  ·  Passer domesticus
239. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

240. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
241. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
242. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
243. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
244. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
245. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
246. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
247. Duinpieper  ·  Anthus campestris
248. Boompieper  ·  Anthus trivialis
249. Graspieper  ·  Anthus pratensis
250. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
251. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

252. Keep  ·  Fringilla montifringilla
253. Vink  ·  Fringilla coelebs
254. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
255. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
256. Groenling  ·  Chloris chloris
257. Kneu  ·  Linaria cannabina
258. Frater  ·  Linaria flavirostris
259. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
260. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
261. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
262. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
263. Putter  ·  Carduelis carduelis
264. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
265. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

266. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
267. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
268. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
269. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
270. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus321
Witkeelkwikstaart327
Sperweruil404
Waterrietzanger421
Woestijntapuit435
Vale Gier436
Duinpieper437
Grijze Wouw438
Steppevorkstaartplevier438
Griel440
Kleine Trap446
Grote Kruisbek447
Notenkraker451
Ralreiger454
Middelste Jager455
Buidelmees457
Humes Bladkoning457
Roodpootvalk459
Kuifleeuwerik460
Grote Barmsijs461

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger482
Wielewaal479
Drieteenmeeuw475
Kleine Rietgans475
Nachtzwaluw475
Kwak473
Strandleeuwerik473
Strandplevier471
Grote Jager469
Rosse Franjepoot469
Hop468
Witbuikrotgans467
Alk466
IJsgors465
Witvleugelstern464
Gestreepte Strandloper462
Roodkopklauwier462
Orpheusspotvogel461
Poelruiter461
Zwarte Zeekoet461

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,2,0,3

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20192
20213