Ranking van Timon van den Heuvel
264 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica
58. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

74. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
98. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
99. Witgat  ·  Tringa ochropus
100. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
101. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
102. Bosruiter  ·  Tringa glareola
103. Tureluur  ·  Tringa totanus
104. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
105. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
106. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

107. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

108. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

109. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
110. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
123. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
124. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
133. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
143. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
144. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

145. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

146. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
147. Steenuil  ·  Athene vidalii
148. Ransuil  ·  Asio otus
149. Velduil  ·  Asio flammeus
150. Bosuil  ·  Strix aluco
151. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
156. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
157. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

158. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
159. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
160. Smelleken  ·  Falco columbarius
161. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
162. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

163. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

175. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

176. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
177. Koolmees  ·  Parus major
178. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
179. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
180. Matkop  ·  Poecile montanus
181. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

182. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

183. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
184. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
185. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

186. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
187. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
188. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

189. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

190. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

191. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
192. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

196. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
197. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
198. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
199. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
200. Grasmus  ·  Sylvia communis
201. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

203. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
204. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
205. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
206. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
207. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
208. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

209. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

210. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

211. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

212. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

213. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
214. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

215. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

216. Beflijster  ·  Turdus torquatus
217. Merel  ·  Turdus merula
218. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
219. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
220. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
221. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

222. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
223. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
224. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
225. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
226. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
227. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
228. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
229. Paapje  ·  Saxicola rubetra
230. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
231. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
232. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

233. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

234. Huismus  ·  Passer domesticus
235. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

236. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
237. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
238. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
239. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
240. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
241. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
242. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
243. Duinpieper  ·  Anthus campestris
244. Boompieper  ·  Anthus trivialis
245. Graspieper  ·  Anthus pratensis
246. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
247. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

248. Keep  ·  Fringilla montifringilla
249. Vink  ·  Fringilla coelebs
250. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
251. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
252. Groenling  ·  Chloris chloris
253. Kneu  ·  Linaria cannabina
254. Frater  ·  Linaria flavirostris
255. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
256. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
257. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
258. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
259. Putter  ·  Carduelis carduelis
260. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
261. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

262. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
263. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
264. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
265. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
266. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus314
Witkeelkwikstaart314
Sperweruil397
Waterrietzanger405
Griel415
Vale Gier418
Duinpieper419
Grijze Wouw423
Steppevorkstaartplevier427
Woestijntapuit428
Ralreiger430
Grote Kruisbek434
Kleine Trap434
Buidelmees439
Notenkraker439
Humes Bladkoning441
Middelste Jager441
Slangenarend442
Zwarte Wouw444
Kuifleeuwerik447

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger465
Wielewaal463
Kleine Rietgans458
Strandleeuwerik458
Drieteenmeeuw457
Nachtzwaluw457
Kwak456
Draaihals455
Rosse Franjepoot455
Grote Jager454
IJsgors453
Alk452
Strandplevier451
Witbuikrotgans451
Hop450
Roodkopklauwier449
Gestreepte Strandloper447
Roodmus447
Poelruiter445
Ringsnaveleend445

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,2,0,0

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20192