Ranking van Timon van den Heuvel
272 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Kwartelkoning  ·  Crex crex
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 22-12-2021
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

62. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
66. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
73. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 01-07-2021
76. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
77. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

78. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
96. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
97. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
98. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
99. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
100. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Bosruiter  ·  Tringa glareola
108. Tureluur  ·  Tringa totanus
109. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

112. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

113. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

114. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
115. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis 14-03-2023
121. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
122. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
123. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
124. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
125. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
126. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
139. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
140. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
141. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
142. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
143. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
144. Sperwer  ·  Accipiter nisus
145. Havik  ·  Accipiter gentilis
146. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
147. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
148. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
149. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
150. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

151. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

152. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
153. Steenuil  ·  Athene vidalii
154. Ransuil  ·  Asio otus
155. Velduil  ·  Asio flammeus
156. Bosuil  ·  Strix aluco
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

158. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

159. Draaihals  ·  Jynx torquilla
160. Groene Specht  ·  Picus viridis
161. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
162. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
163. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
164. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

165. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
166. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

170. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
171. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

172. Ekster  ·  Pica pica
173. Gaai  ·  Garrulus glandarius
174. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
175. Kauw  ·  Corvus monedula
176. Roek  ·  Corvus frugilegus
177. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
178. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

182. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

183. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
184. Koolmees  ·  Parus major
185. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
186. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
187. Matkop  ·  Poecile montanus
188. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

189. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

190. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
191. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
192. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

193. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
194. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
195. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

196. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

197. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

198. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
199. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
200. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 15-05-2021
201. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
202. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
203. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

204. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
205. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
206. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
207. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
208. Grasmus  ·  Sylvia communis
209. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia iberiae 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

210. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

211. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
212. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
213. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 07-06-2021
214. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
215. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
216. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
217. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

218. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

219. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

220. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

221. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

222. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
223. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

224. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

225. Beflijster  ·  Turdus torquatus
226. Merel  ·  Turdus merula
227. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
228. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
229. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
230. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

231. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
232. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
233. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
234. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
235. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
236. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
237. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
238. Paapje  ·  Saxicola rubetra
239. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
240. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
241. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

242. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

243. Huismus  ·  Passer domesticus
244. Italiaanse Mus  ·  Passer italiae 15-04-2022
245. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

246. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
247. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
248. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
249. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
250. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
251. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
252. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
253. Duinpieper  ·  Anthus campestris
254. Boompieper  ·  Anthus trivialis
255. Graspieper  ·  Anthus pratensis
256. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
257. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

258. Keep  ·  Fringilla montifringilla
259. Vink  ·  Fringilla coelebs
260. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
261. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
262. Groenling  ·  Chloris chloris
263. Kneu  ·  Linaria cannabina
264. Frater  ·  Linaria flavirostris
265. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
266. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
267. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
268. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
269. Putter  ·  Carduelis carduelis
270. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
271. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

272. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
273. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
274. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
275. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
276. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart339
Westelijke Baardgrasmus370
Purperkoet377
Sperweruil422
Waterrietzanger449
Duinpieper455
Woestijntapuit456
Steppevorkstaartplevier457
Bergfluiter458
Kleine Trap469
Vale Gier471
Notenkraker474
Griel478
Dwergaalscholver479
Middelste Jager480
Korhoen483
Grijze Wouw485
Kuifleeuwerik487
Buidelmees490
Kwartelkoning491

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger522
Drieteenmeeuw520
Wielewaal518
Kleine Rietgans517
Alk516
Nachtzwaluw515
Strandleeuwerik515
Strandplevier510
Kwak509
Witbuikrotgans508
Witvleugelstern504
Zwarte Zeekoet504
Hop503
Gestreepte Strandloper502
Grote Jager500
Bruine Boszanger499
IJsgors499
Poelruiter498
Ringsnaveleend498
Lachstern495

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,2,0,4,1,1

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20192
20214
20221
20231