Ranking van Joost de Kok
198 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
19. Krooneend  ·  Netta rufina
20. Tafeleend  ·  Aythya ferina
21. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 17-03-2023
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 09-03-2022
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

37. Holenduif  ·  Columba oenas
38. Houtduif  ·  Columba palumbus
39. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

40. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

47. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

48. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
49. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

50. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

51. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
52. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
53. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
54. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
55. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
56. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

57. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
58. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

59. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

60. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
61. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

62. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

63. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

64. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
65. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
66. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
67. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
68. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

69. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
70. Wulp  ·  Numenius arquata
71. Grutto  ·  Limosa limosa
72. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
73. Steenloper  ·  Arenaria interpres
74. Kanoet  ·  Calidris canutus
75. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
76. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
77. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
78. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
79. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
80. Witgat  ·  Tringa ochropus
81. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
82. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
83. Tureluur  ·  Tringa totanus
84. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
85. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
86. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

87. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
88. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
89. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
90. Stormmeeuw  ·  Larus canus
91. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
92. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
93. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
94. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
95. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
96. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
97. Visdief  ·  Sterna hirundo
98. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
99. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

100. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

101. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
102. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
103. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
104. Sperwer  ·  Accipiter nisus
105. Havik  ·  Accipiter gentilis
106. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
107. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
108. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

109. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

110. Steenuil  ·  Athene vidalii
111. Ransuil  ·  Asio otus
112. Velduil  ·  Asio flammeus
113. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

114. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

115. Groene Specht  ·  Picus viridis
116. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
117. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
118. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

119. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
120. Smelleken  ·  Falco columbarius
121. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
122. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

123. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

124. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
125. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

126. Ekster  ·  Pica pica
127. Gaai  ·  Garrulus glandarius
128. Kauw  ·  Corvus monedula
129. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
130. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

131. Goudhaan  ·  Regulus regulus
132. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

133. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
134. Koolmees  ·  Parus major
135. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
136. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
137. Matkop  ·  Poecile montanus
138. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

139. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

140. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
141. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
142. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

143. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
144. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
145. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

146. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

147. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

148. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
149. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

150. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
151. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
152. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
153. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

154. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
155. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
156. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

157. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
158. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
159. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
160. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
161. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

162. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

163. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

164. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

165. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

166. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

167. Beflijster  ·  Turdus torquatus
168. Merel  ·  Turdus merula
169. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
170. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
171. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

172. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
173. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
174. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
175. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
176. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
177. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
178. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

179. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

180. Huismus  ·  Passer domesticus
181. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

182. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
183. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
184. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
185. Duinpieper  ·  Anthus campestris
186. Boompieper  ·  Anthus trivialis
187. Graspieper  ·  Anthus pratensis
188. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
189. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

190. Keep  ·  Fringilla montifringilla
191. Vink  ·  Fringilla coelebs
192. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
193. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
194. Groenling  ·  Chloris chloris
195. Kneu  ·  Linaria cannabina
196. Putter  ·  Carduelis carduelis
197. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

198. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
199. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joost de Kok met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Purperkoet378
Duinpieper456
Siberische Taling457
Korhoen483
Grijze Wouw486
Krekelzanger486
Waterspreeuw508
Witbuikrotgans508
Parelduiker510
Grote Burgemeester512
Zwarte Rotgans512
Grote Karekiet515
Nachtzwaluw515
Strandleeuwerik516
Kuifaalscholver518
Noordse Stern518
Bokje519
Velduil519
Wielewaal519
Bosrietzanger520

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roek527
Steltkluut527
Grauwe Vliegenvanger526
Nonnetje526
Patrijs526
Zwarte Stern526
Bonte Vliegenvanger524
Bosruiter524
Geelgors524
Grote Lijster524
Paapje523
Dwergmeeuw522
Kleine Strandloper522
Roodhalsfuut522
Kleine Bonte Specht521
Wespendief521
Zeekoet521
Krombekstrandloper520
Kuifduiker519
Dwergstern518

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joost de Kok per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1

20211
20221
20231