Ranking van Joost de Kok
177 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

32. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 24-12-2021
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

39. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
47. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

48. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Kanoet  ·  Calidris canutus
62. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
63. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
64. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
65. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
66. Witgat  ·  Tringa ochropus
67. Tureluur  ·  Tringa totanus
68. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
69. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
70. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

71. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
72. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
73. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
74. Stormmeeuw  ·  Larus canus
75. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
76. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
77. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
78. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
80. Visdief  ·  Sterna hirundo
81. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
82. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

83. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

84. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
85. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
86. Sperwer  ·  Accipiter nisus
87. Havik  ·  Accipiter gentilis
88. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
89. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

91. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

92. Ransuil  ·  Asio otus
93. Velduil  ·  Asio flammeus
94. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
98. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
99. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

100. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
101. Smelleken  ·  Falco columbarius
102. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
103. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

104. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

105. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
106. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

107. Ekster  ·  Pica pica
108. Gaai  ·  Garrulus glandarius
109. Kauw  ·  Corvus monedula
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
111. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

112. Goudhaan  ·  Regulus regulus
113. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

114. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
115. Koolmees  ·  Parus major
116. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
117. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
118. Matkop  ·  Poecile montanus
119. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

120. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

121. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
122. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
123. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

124. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
125. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
126. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

127. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

128. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

129. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
130. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

131. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
132. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
133. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

134. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
135. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
136. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

137. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
138. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
139. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
140. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
141. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

142. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

143. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

144. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

145. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

146. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

147. Beflijster  ·  Turdus torquatus
148. Merel  ·  Turdus merula
149. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
150. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
151. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

152. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
153. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
154. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
155. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
156. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
157. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
158. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

159. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

160. Huismus  ·  Passer domesticus
161. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

162. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
163. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
164. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
165. Duinpieper  ·  Anthus campestris
166. Boompieper  ·  Anthus trivialis
167. Graspieper  ·  Anthus pratensis
168. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

169. Keep  ·  Fringilla montifringilla
170. Vink  ·  Fringilla coelebs
171. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
172. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
173. Groenling  ·  Chloris chloris
174. Kneu  ·  Linaria cannabina
175. Putter  ·  Carduelis carduelis
176. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

177. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
178. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Joost de Kok met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Taigarietgans418
Duinpieper447
Krekelzanger468
Witbuikrotgans485
Zwarte Rotgans487
Waterspreeuw489
Grote Karekiet492
Strandleeuwerik492
Nachtzwaluw493
Velduil494
Drieteenmeeuw495
Noordse Stern495
Bosrietzanger496
Middelste Bonte Specht496
Wielewaal496
Beflijster497
Geelpootmeeuw497
Grauwe Klauwier497
Klapekster497
Pontische Meeuw497

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Joost de Kok niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwartkop505
Eider503
Geoorde Fuut503
Groenpootruiter503
Patrijs503
Regenwulp503
Roek503
Zwarte Ruiter503
Bonte Vliegenvanger502
Nonnetje502
Zwarte Stern502
Zwarte Zee-eend502
Grauwe Vliegenvanger501
Grote Lijster501
Steltkluut501
Bosruiter500
Geelgors500
Roodhalsfuut500
Topper500
Oeverpieper499

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Joost de Kok per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

20211