Ranking van Kevin Ed Harmsen
155 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

21. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

34. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
40. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
41. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

42. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

43. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

44. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

45. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

46. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

47. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
48. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
49. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
50. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
54. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
55. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
56. Witgat  ·  Tringa ochropus
57. Tureluur  ·  Tringa totanus
58. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
59. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

60. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
61. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

62. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
63. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
64. Stormmeeuw  ·  Larus canus
65. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
66. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
67. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
68. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
69. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

70. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

71. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
72. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
73. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
74. Sperwer  ·  Accipiter nisus
75. Havik  ·  Accipiter gentilis
76. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
77. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

78. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

79. Ransuil  ·  Asio otus
80. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

81. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

82. Draaihals  ·  Jynx torquilla
83. Groene Specht  ·  Picus viridis
84. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
85. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
86. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

87. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
88. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
89. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

90. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

91. Ekster  ·  Pica pica
92. Gaai  ·  Garrulus glandarius
93. Kauw  ·  Corvus monedula
94. Roek  ·  Corvus frugilegus
95. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
96. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

97. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

98. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
99. Koolmees  ·  Parus major
100. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
101. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
102. Matkop  ·  Poecile montanus
103. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

104. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
105. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

106. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
107. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
108. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

109. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

110. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

111. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
112. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
113. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

114. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
115. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
116. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
117. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

118. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
119. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

120. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
121. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
122. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
123. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

124. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

125. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

126. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

127. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

128. Merel  ·  Turdus merula
129. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
130. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
131. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
132. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
133. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
134. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
135. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
136. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
137. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
138. Paapje  ·  Saxicola rubetra
139. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
140. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

141. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

142. Huismus  ·  Passer domesticus
143. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

144. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
145. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
146. Boompieper  ·  Anthus trivialis
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

148. Vink  ·  Fringilla coelebs
149. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
150. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
151. Groenling  ·  Chloris chloris
152. Kneu  ·  Linaria cannabina
153. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

154. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
155. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje251
Papegaaiduiker326
Grauwe Fitis374
Amerikaanse Smient378
Kwak402
Alk403
Draaihals405
Flamingo407
Kwartel408
Grote Karekiet409
Kerkuil409
Kleine Rietgans409
Porseleinhoen409
Wielewaal410
Zomertortel410
Braamsluiper411
Grauwe Kiekendief411
Kleine Bonte Specht411
Nachtegaal411
Zwarte Specht411

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman414
Bonte Strandloper414
Bosruiter414
Brilduiker414
Geoorde Fuut414
Grauwe Vliegenvanger414
Groenpootruiter414
Grote Gele Kwikstaart414
Grote Lijster414
Grote Zaagbek414
Krooneend414
Pijlstaart414
Sijs414
Steenloper414
Wilde Zwaan414
Eider413
Grote Stern413
Kanoet413
Kleine Zwaan413
Oeverpieper413

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.