Ranking van Kevin Ed Harmsen
160 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Topper  ·  Aythya marila
14. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
22. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

23. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterral  ·  Rallus aquaticus
33. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
34. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
35. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

36. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

37. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

38. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
39. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

45. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

49. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Wulp  ·  Numenius arquata
54. Grutto  ·  Limosa limosa
55. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
56. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
57. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
58. Witgat  ·  Tringa ochropus
59. Tureluur  ·  Tringa totanus
60. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
61. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

62. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
63. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

64. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
65. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
66. Stormmeeuw  ·  Larus canus
67. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
68. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
69. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
70. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
71. Visdief  ·  Sterna hirundo
72. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
73. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

74. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
77. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
78. Sperwer  ·  Accipiter nisus
79. Havik  ·  Accipiter gentilis
80. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
81. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

82. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

83. Ransuil  ·  Asio otus
84. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

85. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

86. Draaihals  ·  Jynx torquilla
87. Groene Specht  ·  Picus viridis
88. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
89. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
90. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
92. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
93. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

94. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

95. Ekster  ·  Pica pica
96. Gaai  ·  Garrulus glandarius
97. Kauw  ·  Corvus monedula
98. Roek  ·  Corvus frugilegus
99. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
100. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

101. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
105. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
106. Matkop  ·  Poecile montanus
107. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
109. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

110. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
111. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
112. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

113. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

114. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

115. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
116. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
117. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

118. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
119. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
120. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
121. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

122. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
123. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

124. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
125. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
126. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
127. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

128. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

129. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

130. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

131. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

132. Beflijster  ·  Turdus torquatus
133. Merel  ·  Turdus merula
134. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
135. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
136. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
137. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
138. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
139. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
140. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
141. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
142. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
143. Paapje  ·  Saxicola rubetra
144. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
145. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

146. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

147. Huismus  ·  Passer domesticus
148. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

149. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
150. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
151. Boompieper  ·  Anthus trivialis
152. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

153. Vink  ·  Fringilla coelebs
154. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
155. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
156. Groenling  ·  Chloris chloris
157. Kneu  ·  Linaria cannabina
158. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

159. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
160. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje258
Papegaaiduiker333
Grauwe Fitis380
Amerikaanse Smient385
Kwak412
Alk413
Draaihals413
Grote Karekiet417
Kleine Rietgans417
Kwartel417
Noordse Stern418
Porseleinhoen418
Zomertortel418
Flamingo419
Grauwe Kiekendief419
Kerkuil420
Wielewaal420
Zwarte Specht420
Beflijster421
Braamsluiper421

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman424
Bonte Strandloper424
Bosruiter424
Brilduiker424
Geoorde Fuut424
Grauwe Vliegenvanger424
Groenpootruiter424
Grote Gele Kwikstaart424
Grote Lijster424
Pijlstaart424
Sijs424
Steenloper424
Wilde Zwaan424
Eider423
Kanoet423
Kleine Zwaan423
Krooneend423
Oeverpieper423
Regenwulp423
Roodhalsfuut423

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.