Ranking van Lucas Slager
128 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Tafeleend  ·  Aythya ferina
10. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

15. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

16. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
17. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

18. Holenduif  ·  Columba oenas
19. Houtduif  ·  Columba palumbus
20. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

21. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

22. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

23. Waterral  ·  Rallus aquaticus
24. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
25. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

26. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
29. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

30. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
31. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

32. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

33. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

34. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

35. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
36. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
37. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

38. Wulp  ·  Numenius arquata
39. Grutto  ·  Limosa limosa
40. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
41. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
42. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
43. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
44. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

45. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
46. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
47. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
48. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
49. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

50. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
51. Sperwer  ·  Accipiter nisus
52. Havik  ·  Accipiter gentilis
53. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
54. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
55. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

56. Steenuil  ·  Athene vidalii
57. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

58. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

59. Groene Specht  ·  Picus viridis
60. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
61. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
62. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

63. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
64. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
65. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

66. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

67. Ekster  ·  Pica pica
68. Gaai  ·  Garrulus glandarius
69. Kauw  ·  Corvus monedula
70. Roek  ·  Corvus frugilegus
71. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
72. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

73. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

74. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
75. Koolmees  ·  Parus major
76. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

77. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

78. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
79. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

80. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
81. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
82. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

83. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

84. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

85. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
86. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

87. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
88. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
89. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
90. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

91. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
92. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

93. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
94. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
95. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
96. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
97. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

98. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

99. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

100. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

101. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

102. Merel  ·  Turdus merula
103. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
104. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
105. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

106. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
107. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
108. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
109. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
110. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
111. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
112. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
113. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

114. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

115. Huismus  ·  Passer domesticus
116. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

117. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
118. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
119. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
120. Boompieper  ·  Anthus trivialis
121. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

122. Vink  ·  Fringilla coelebs
123. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
124. Groenling  ·  Chloris chloris
125. Kneu  ·  Linaria cannabina
126. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

127. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
128. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Lucas Slager met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witwangstern436
Rode Wouw439
Grote Karekiet440
Kleine Bonte Specht442
Steenuil442
Zwarte Ibis442
Grauwe Klauwier443
Bosrietzanger444
Braamsluiper444
Sprinkhaanzanger444
Zwarte Specht444
Appelvink445
Cetti's Zanger445
Geelgors445
Kleine Strandloper445
Kleine Zwaan445
Matkop445
Spotvogel445
Tuinfluiter445
Bonte Vliegenvanger446

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Mantelmeeuw448
Kleine Zilverreiger448
Zwartkopmeeuw448
Blauwe Kiekendief447
Brilduiker447
Steenloper447
Stormmeeuw447
Watersnip447
Wintertaling447
Zwarte Stern447
Bonte Strandloper446
Bosruiter446
Eider446
Geoorde Fuut446
Groenpootruiter446
Grote Stern446
Grote Zaagbek446
Kemphaan446
Krooneend446
Pijlstaart446

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Lucas Slager per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0