Ranking van Lucas Slager
156 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Slobeend  ·  Spatula clypeata
17. Krakeend  ·  Mareca strepera
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus
23. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

27. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

28. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

29. Waterral  ·  Rallus aquaticus
30. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
31. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

32. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
37. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

38. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
39. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

40. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
42. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

43. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

44. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
47. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

48. Wulp  ·  Numenius arquata
49. Grutto  ·  Limosa limosa
50. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
51. Steenloper  ·  Arenaria interpres
52. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
53. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
54. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
55. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
56. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
57. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
58. Tureluur  ·  Tringa totanus
59. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
60. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

61. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
62. Stormmeeuw  ·  Larus canus
63. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
64. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
65. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
66. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
67. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

68. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

69. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
70. Sperwer  ·  Accipiter nisus
71. Havik  ·  Accipiter gentilis
72. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
73. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
74. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

75. Steenuil  ·  Athene vidalii
76. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

77. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

78. Groene Specht  ·  Picus viridis
79. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
80. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
81. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

82. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
83. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
84. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

85. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

86. Ekster  ·  Pica pica
87. Gaai  ·  Garrulus glandarius
88. Kauw  ·  Corvus monedula
89. Roek  ·  Corvus frugilegus
90. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
91. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

92. Goudhaan  ·  Regulus regulus
93. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

94. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
95. Koolmees  ·  Parus major
96. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

97. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

98. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
99. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
100. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

101. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
102. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
103. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

104. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

105. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

106. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
107. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

108. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
109. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
110. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
111. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

112. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
113. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

114. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
115. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
116. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
117. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
118. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

119. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

120. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

121. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

122. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

123. Merel  ·  Turdus merula
124. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
125. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
126. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
127. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

128. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
129. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
130. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
131. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
132. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
133. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
134. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
135. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus
138. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
140. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
141. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
142. Boompieper  ·  Anthus trivialis
143. Graspieper  ·  Anthus pratensis
144. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

145. Keep  ·  Fringilla montifringilla
146. Vink  ·  Fringilla coelebs
147. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
148. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
149. Groenling  ·  Chloris chloris
150. Kneu  ·  Linaria cannabina
151. Putter  ·  Carduelis carduelis
152. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

153. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
154. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
155. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
156. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Lucas Slager met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

IJsgors451
Witwangstern452
Grote Karekiet456
Strandleeuwerik456
Grauwe Klauwier458
Rode Wouw458
Grote Zee-eend459
Kleine Bonte Specht459
Kuifaalscholver459
Kleine Strandloper460
Zwarte Ibis460
Bosrietzanger461
Sneeuwgors461
Zwarte Specht461
Braamsluiper462
Geelgors462
Kuifduiker462
Paarse Strandloper462
Roodkeelduiker462
Spotvogel462

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zilverreiger467
Geoorde Fuut466
Goudplevier466
Pijlstaart466
Wintertaling466
Zwartkopmeeuw466
Blauwe Kiekendief465
Grote Stern465
Grote Zaagbek465
Kanoet465
Regenwulp465
Witgat465
Zilverplevier465
Zomertaling465
Zwarte Stern465
Bosruiter464
Groenpootruiter464
Kemphaan464
Krooneend464
Nonnetje464

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Lucas Slager per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0