Ranking van Lucas Slager
166 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Krakeend  ·  Mareca strepera
19. Smient  ·  Mareca penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Pijlstaart  ·  Anas acuta
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

23. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus
26. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
27. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

28. Holenduif  ·  Columba oenas
29. Houtduif  ·  Columba palumbus
30. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

31. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

32. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

33. Waterral  ·  Rallus aquaticus
34. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
35. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

36. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

37. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

38. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
39. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
40. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

42. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
43. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

44. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
57. Steenloper  ·  Arenaria interpres
58. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
59. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
60. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
61. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
62. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
63. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
64. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
65. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
66. Tureluur  ·  Tringa totanus
67. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
68. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

69. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
70. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
71. Stormmeeuw  ·  Larus canus
72. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
73. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
74. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
75. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
76. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

77. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

78. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
79. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
80. Sperwer  ·  Accipiter nisus
81. Havik  ·  Accipiter gentilis
82. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
83. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
84. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

85. Steenuil  ·  Athene vidalii
86. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

87. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

88. Groene Specht  ·  Picus viridis
89. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
91. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

92. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
93. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
94. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

95. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

96. Ekster  ·  Pica pica
97. Gaai  ·  Garrulus glandarius
98. Kauw  ·  Corvus monedula
99. Roek  ·  Corvus frugilegus
100. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
101. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

102. Goudhaan  ·  Regulus regulus
103. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

104. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
105. Koolmees  ·  Parus major
106. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

107. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
109. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
110. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

111. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
112. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
113. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

114. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

115. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

116. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
117. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

118. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
119. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
120. Braamsluiper  ·  Curruca curruca
121. Grasmus  ·  Curruca communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

122. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
123. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

124. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
125. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
126. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
127. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
128. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

129. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

130. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

131. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

132. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

133. Merel  ·  Turdus merula
134. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
135. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
136. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
137. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

138. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
139. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
140. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
141. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
142. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
143. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
144. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
145. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

146. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

147. Huismus  ·  Passer domesticus
148. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

149. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
150. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
151. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
152. Boompieper  ·  Anthus trivialis
153. Graspieper  ·  Anthus pratensis
154. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

155. Keep  ·  Fringilla montifringilla
156. Vink  ·  Fringilla coelebs
157. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
158. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
159. Groenling  ·  Chloris chloris
160. Kneu  ·  Linaria cannabina
161. Putter  ·  Carduelis carduelis
162. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

163. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
164. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
165. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
166. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Lucas Slager met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

IJsgors467
Witwangstern473
Strandleeuwerik476
Grote Karekiet477
Grote Zee-eend477
Kuifaalscholver477
Bosrietzanger481
Grauwe Klauwier481
Kleine Bonte Specht481
Kuifduiker481
Rode Wouw481
Sneeuwgors481
Kleine Strandloper482
Paarse Strandloper482
Zwarte Ibis482
Kleine Zwaan483
Matkop483
Roodkeelduiker483
Spotvogel483
Appelvink484

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Lucas Slager niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zilverreiger489
Goudplevier487
Zilverplevier487
Grote Stern486
Grote Zaagbek486
Kanoet486
Krooneend486
Nonnetje486
Witgat486
Zwarte Stern486
Bosruiter485
Kuifmees484
Paapje484
Roodhalsfuut484
Topper484
Casarca483
Kraanvogel483
Nachtegaal483
Ransuil483
Toendrarietgans483

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Lucas Slager per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0