Ranking van Thijs Plessen
183 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

28. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
29. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

38. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

39. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

40. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

41. Waterral  ·  Rallus aquaticus
42. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
43. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
44. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

45. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

46. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
47. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

48. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
49. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
50. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
51. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
52. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
53. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

54. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

55. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

56. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

57. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
58. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

59. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
60. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
61. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
62. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
63. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

64. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
65. Wulp  ·  Numenius arquata
66. Grutto  ·  Limosa limosa
67. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
68. Steenloper  ·  Arenaria interpres
69. Kanoet  ·  Calidris canutus
70. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
71. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
72. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
73. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
74. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
75. Witgat  ·  Tringa ochropus
76. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
77. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
78. Bosruiter  ·  Tringa glareola
79. Tureluur  ·  Tringa totanus
80. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
81. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
82. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

83. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
84. Stormmeeuw  ·  Larus canus
85. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
86. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
87. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
88. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
89. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
90. Visdief  ·  Sterna hirundo
91. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

92. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

93. Wespendief  ·  Pernis apivorus
94. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
95. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
96. Sperwer  ·  Accipiter nisus
97. Havik  ·  Accipiter gentilis
98. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
99. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
100. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

101. Steenuil  ·  Athene vidalii
102. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

103. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

104. Groene Specht  ·  Picus viridis
105. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
106. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
107. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
108. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

109. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
110. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
111. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
112. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

113. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

114. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
115. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

116. Ekster  ·  Pica pica
117. Gaai  ·  Garrulus glandarius
118. Kauw  ·  Corvus monedula
119. Roek  ·  Corvus frugilegus
120. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
121. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

122. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

123. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
124. Koolmees  ·  Parus major
125. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
126. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

127. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
128. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

129. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
130. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
131. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

132. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

133. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

134. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
135. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

136. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
137. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
138. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
139. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

140. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
141. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

142. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
143. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
144. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
145. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

146. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

147. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

148. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

149. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

150. Merel  ·  Turdus merula
151. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
152. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
153. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
154. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

155. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
156. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
157. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
158. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
159. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
160. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
161. Paapje  ·  Saxicola rubetra
162. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
163. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

164. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

165. Huismus  ·  Passer domesticus
166. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

167. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
168. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
169. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
170. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
171. Boompieper  ·  Anthus trivialis
172. Graspieper  ·  Anthus pratensis
173. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

174. Vink  ·  Fringilla coelebs
175. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
176. Groenling  ·  Chloris chloris
177. Kneu  ·  Linaria cannabina
178. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
179. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
180. Putter  ·  Carduelis carduelis
181. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

182. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
183. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper439
Grote Barmsijs444
Roodpootvalk444
Zwarte Ooievaar449
Kleine Barmsijs451
Kwartel451
Nachtzwaluw451
Porseleinhoen452
Middelste Bonte Specht453
IJsduiker454
Koereiger454
Geelpootmeeuw455
Grote Zee-eend455
Bokje456
Grauwe Klauwier456
Kleine Bonte Specht456
Roodhalsgans456
Steenuil456
Wespendief456
Bosrietzanger457

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Eider462
Zwartkopmeeuw462
Baardman461
Jan-van-gent461
Middelste Zaagbek461
Vuurgoudhaan460
Appelvink459
Oeverpieper459
Keep458
Nachtegaal458
Paarse Strandloper458
Ransuil458
Roodkeelduiker458
Flamingo457
Smelleken457
Sneeuwgors457
Zwarte Ibis457
Glanskop456
Kerkuil456
Kraanvogel456

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0