Ranking van Thijs Plessen
177 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

36. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
45. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

46. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
47. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
48. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
49. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
50. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

51. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

53. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

54. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
59. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

60. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
61. Wulp  ·  Numenius arquata
62. Grutto  ·  Limosa limosa
63. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
64. Steenloper  ·  Arenaria interpres
65. Kanoet  ·  Calidris canutus
66. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
67. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
68. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
69. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
70. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
71. Witgat  ·  Tringa ochropus
72. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
73. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
74. Bosruiter  ·  Tringa glareola
75. Tureluur  ·  Tringa totanus
76. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
77. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
78. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

79. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
80. Stormmeeuw  ·  Larus canus
81. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
82. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
83. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
84. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
85. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
86. Visdief  ·  Sterna hirundo
87. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

88. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

89. Wespendief  ·  Pernis apivorus
90. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
91. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
92. Sperwer  ·  Accipiter nisus
93. Havik  ·  Accipiter gentilis
94. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
95. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

96. Steenuil  ·  Athene vidalii
97. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

98. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

99. Groene Specht  ·  Picus viridis
100. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
101. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
102. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
103. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

104. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
105. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
106. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
107. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

108. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

109. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
110. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

111. Ekster  ·  Pica pica
112. Gaai  ·  Garrulus glandarius
113. Kauw  ·  Corvus monedula
114. Roek  ·  Corvus frugilegus
115. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
116. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

117. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

118. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
119. Koolmees  ·  Parus major
120. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
121. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

122. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
123. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

124. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
125. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
126. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

127. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

128. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

129. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
130. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

131. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
132. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
133. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
134. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

135. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

136. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
137. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
138. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
139. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

140. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

141. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

142. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

143. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

144. Merel  ·  Turdus merula
145. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
146. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
147. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
148. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

149. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
150. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
151. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
152. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
153. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
154. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
155. Paapje  ·  Saxicola rubetra
156. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
157. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

158. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

159. Huismus  ·  Passer domesticus
160. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

161. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
162. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
163. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
164. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
165. Boompieper  ·  Anthus trivialis
166. Graspieper  ·  Anthus pratensis
167. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

168. Vink  ·  Fringilla coelebs
169. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
170. Groenling  ·  Chloris chloris
171. Kneu  ·  Linaria cannabina
172. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
173. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
174. Putter  ·  Carduelis carduelis
175. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

176. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
177. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper418
Roodpootvalk429
Grote Barmsijs432
Kleine Barmsijs434
Zwarte Ooievaar434
Nachtzwaluw437
Porseleinhoen438
Grote Zee-eend439
Middelste Bonte Specht439
Geelpootmeeuw440
IJsduiker440
Wespendief440
Bokje441
Roodhalsgans441
Kuifduiker442
Steenuil442
Waterpieper442
Grauwe Klauwier443
Houtsnip443
Klapekster443

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwartkopmeeuw448
Baardman447
Eider447
Patrijs447
Jan-van-gent446
Zilverplevier446
Appelvink445
Middelste Zaagbek445
Vuurgoudhaan445
Nachtegaal444
Oeverpieper444
Ransuil444
Sprinkhaanzanger444
Flamingo443
Glanskop443
Paarse Strandloper443
Zwarte Ibis443
Keep442
Kraanvogel442
Pestvogel442

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0