Ranking van Thijs Plessen
178 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

36. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
45. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

46. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
47. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
48. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
49. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
50. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

51. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

53. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

54. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
57. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
58. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
59. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
60. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kanoet  ·  Calidris canutus
67. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
68. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
69. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
70. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
71. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
72. Witgat  ·  Tringa ochropus
73. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
74. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
75. Bosruiter  ·  Tringa glareola
76. Tureluur  ·  Tringa totanus
77. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
78. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
79. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Stormmeeuw  ·  Larus canus
82. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
83. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
84. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
85. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
86. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
87. Visdief  ·  Sterna hirundo
88. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

89. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

90. Wespendief  ·  Pernis apivorus
91. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
92. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
93. Sperwer  ·  Accipiter nisus
94. Havik  ·  Accipiter gentilis
95. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
96. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

97. Steenuil  ·  Athene vidalii
98. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

99. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

100. Groene Specht  ·  Picus viridis
101. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
102. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
103. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
104. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

105. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
106. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
107. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
108. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

109. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

110. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
111. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

112. Ekster  ·  Pica pica
113. Gaai  ·  Garrulus glandarius
114. Kauw  ·  Corvus monedula
115. Roek  ·  Corvus frugilegus
116. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
117. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

118. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

119. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
120. Koolmees  ·  Parus major
121. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
122. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

123. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
124. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

125. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
126. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
127. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

128. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

129. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

130. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
131. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

132. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
133. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
134. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
135. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

136. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

137. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
138. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
139. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
140. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

141. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

142. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

143. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

144. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

145. Merel  ·  Turdus merula
146. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
147. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
148. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
149. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

150. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
151. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
152. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
153. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
154. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
155. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
156. Paapje  ·  Saxicola rubetra
157. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
158. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

159. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

160. Huismus  ·  Passer domesticus
161. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

162. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
163. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
164. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
165. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
166. Boompieper  ·  Anthus trivialis
167. Graspieper  ·  Anthus pratensis
168. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

169. Vink  ·  Fringilla coelebs
170. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
171. Groenling  ·  Chloris chloris
172. Kneu  ·  Linaria cannabina
173. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
174. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
175. Putter  ·  Carduelis carduelis
176. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

177. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
178. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper429
Roodpootvalk437
Grote Barmsijs439
Zwarte Ooievaar443
Kleine Barmsijs444
Nachtzwaluw444
Grote Zee-eend446
Porseleinhoen446
Geelpootmeeuw447
Middelste Bonte Specht447
IJsduiker448
Bokje449
Kuifduiker449
Roodhalsgans449
Steenuil449
Wespendief449
Grauwe Klauwier450
Houtsnip450
Klapekster450
Kleine Bonte Specht450

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwartkopmeeuw455
Baardman454
Eider454
Patrijs454
Jan-van-gent453
Vuurgoudhaan453
Appelvink452
Middelste Zaagbek452
Nachtegaal451
Oeverpieper451
Ransuil451
Sprinkhaanzanger451
Flamingo450
Glanskop450
Paarse Strandloper450
Smelleken450
Zwarte Ibis450
Keep449
Kerkuil449
Kraanvogel449

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0