Ranking van Thijs Plessen
171 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

36. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
45. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

46. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
47. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
48. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
49. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
50. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

51. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

53. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

54. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
59. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

60. Wulp  ·  Numenius arquata
61. Grutto  ·  Limosa limosa
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
64. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
65. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
66. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Witgat  ·  Tringa ochropus
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Bosruiter  ·  Tringa glareola
72. Tureluur  ·  Tringa totanus
73. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
74. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
75. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

76. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
77. Stormmeeuw  ·  Larus canus
78. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
79. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
82. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

83. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

84. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
85. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
86. Sperwer  ·  Accipiter nisus
87. Havik  ·  Accipiter gentilis
88. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
89. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

90. Steenuil  ·  Athene vidalii
91. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

92. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

93. Groene Specht  ·  Picus viridis
94. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
95. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
96. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
97. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

98. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
99. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
100. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
101. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

102. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

103. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
104. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

105. Ekster  ·  Pica pica
106. Gaai  ·  Garrulus glandarius
107. Kauw  ·  Corvus monedula
108. Roek  ·  Corvus frugilegus
109. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
110. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

111. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

112. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
113. Koolmees  ·  Parus major
114. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
115. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

116. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
117. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

118. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
119. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
120. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

121. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

122. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

123. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
124. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

125. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
126. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
127. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
128. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

129. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

130. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
131. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
132. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
133. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

134. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

135. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

136. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

137. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

138. Merel  ·  Turdus merula
139. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
140. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
141. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
142. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

143. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
144. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
145. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
146. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
147. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
148. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
149. Paapje  ·  Saxicola rubetra
150. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
151. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

152. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

153. Huismus  ·  Passer domesticus
154. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

155. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
156. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
157. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
158. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
159. Boompieper  ·  Anthus trivialis
160. Graspieper  ·  Anthus pratensis
161. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

162. Vink  ·  Fringilla coelebs
163. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
164. Groenling  ·  Chloris chloris
165. Kneu  ·  Linaria cannabina
166. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
167. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
168. Putter  ·  Carduelis carduelis
169. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

170. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
171. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper410
Roodpootvalk418
Zwarte Ooievaar421
Grote Barmsijs422
Kleine Barmsijs425
Nachtzwaluw426
Grote Zee-eend428
IJsduiker428
Porseleinhoen428
Middelste Bonte Specht429
Steenuil429
Wielewaal429
Bokje430
Braamsluiper430
Kuifduiker430
Roodhalsgans430
Zwarte Specht430
Bosrietzanger431
Casarca431
Grauwe Klauwier431

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman435
Eider435
Grote Stern434
Jan-van-gent434
Kanoet434
Oeverpieper434
Patrijs434
Vuurgoudhaan434
Zilverplevier434
Zwartkopmeeuw434
Appelvink433
Middelste Zaagbek433
Paarse Strandloper433
Regenwulp433
Rosse Grutto433
Ruigpootbuizerd433
Glanskop432
Pestvogel432
Ransuil432
Smelleken432

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0