Ranking van Thijs Plessen
173 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

36. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
45. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

46. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
47. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
48. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
49. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
50. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

51. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

53. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

54. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
59. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

60. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
61. Wulp  ·  Numenius arquata
62. Grutto  ·  Limosa limosa
63. Steenloper  ·  Arenaria interpres
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
68. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
69. Witgat  ·  Tringa ochropus
70. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
71. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
72. Bosruiter  ·  Tringa glareola
73. Tureluur  ·  Tringa totanus
74. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
75. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
76. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

77. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
78. Stormmeeuw  ·  Larus canus
79. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
80. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
81. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
82. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
83. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

84. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

85. Wespendief  ·  Pernis apivorus
86. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
87. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
88. Sperwer  ·  Accipiter nisus
89. Havik  ·  Accipiter gentilis
90. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

92. Steenuil  ·  Athene vidalii
93. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

94. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

95. Groene Specht  ·  Picus viridis
96. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
97. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
98. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
99. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

100. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
101. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
102. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
103. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

104. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

105. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
106. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

107. Ekster  ·  Pica pica
108. Gaai  ·  Garrulus glandarius
109. Kauw  ·  Corvus monedula
110. Roek  ·  Corvus frugilegus
111. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
112. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

113. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

114. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
115. Koolmees  ·  Parus major
116. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
117. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

118. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
119. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

120. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
121. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
122. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

123. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

124. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
126. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

127. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
128. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
129. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
130. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

131. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

132. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
133. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
134. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
135. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

136. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

137. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

138. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

139. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

140. Merel  ·  Turdus merula
141. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
142. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
143. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
144. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

145. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
146. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
147. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
148. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
149. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
150. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
151. Paapje  ·  Saxicola rubetra
152. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
153. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

154. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

155. Huismus  ·  Passer domesticus
156. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

157. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
158. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
159. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
160. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
161. Boompieper  ·  Anthus trivialis
162. Graspieper  ·  Anthus pratensis
163. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

164. Vink  ·  Fringilla coelebs
165. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
166. Groenling  ·  Chloris chloris
167. Kneu  ·  Linaria cannabina
168. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
169. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
170. Putter  ·  Carduelis carduelis
171. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

172. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
173. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper418
Roodpootvalk429
Grote Barmsijs432
Zwarte Ooievaar433
Kleine Barmsijs434
Nachtzwaluw436
Porseleinhoen437
Grote Zee-eend438
Middelste Bonte Specht438
IJsduiker439
Roodhalsgans440
Wespendief440
Bokje441
Kuifduiker441
Kleine Bonte Specht442
Steenuil442
Waterpieper442
Casarca443
Grauwe Klauwier443
Houtsnip443

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwartkopmeeuw448
Baardman447
Eider446
Grote Stern446
Patrijs446
Appelvink445
Jan-van-gent445
Kanoet445
Rosse Grutto445
Vuurgoudhaan445
Zilverplevier445
Middelste Zaagbek444
Nachtegaal444
Oeverpieper444
Ransuil444
Sprinkhaanzanger444
Glanskop443
Paarse Strandloper443
Flamingo442
Keep442

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0