Ranking van Simon Breur
141 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus
22. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

26. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

27. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

28. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

29. Waterral  ·  Rallus aquaticus
30. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
31. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

32. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
35. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
36. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
37. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
38. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
39. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

40. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
45. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Wulp  ·  Numenius arquata
48. Grutto  ·  Limosa limosa
49. Steenloper  ·  Arenaria interpres
50. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
51. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
52. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
53. Witgat  ·  Tringa ochropus
54. Tureluur  ·  Tringa totanus
55. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

57. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
58. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
59. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
60. Stormmeeuw  ·  Larus canus
61. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
62. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
63. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
64. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
65. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

66. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
67. Sperwer  ·  Accipiter nisus
68. Havik  ·  Accipiter gentilis
69. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
70. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
71. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

72. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

73. Ransuil  ·  Asio otus
74. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

75. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

76. Groene Specht  ·  Picus viridis
77. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
78. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

79. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
80. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
81. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

82. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

83. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
84. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

85. Ekster  ·  Pica pica
86. Gaai  ·  Garrulus glandarius
87. Kauw  ·  Corvus monedula
88. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
89. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

90. Goudhaan  ·  Regulus regulus
91. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

92. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
93. Koolmees  ·  Parus major
94. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
95. Matkop  ·  Poecile montanus
96. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

97. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

98. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
99. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

100. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
101. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
102. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

103. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

104. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
106. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

107. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
108. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

109. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

110. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
111. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

112. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

113. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

114. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

115. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

116. Merel  ·  Turdus merula
117. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
118. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

119. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
120. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
121. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
122. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
123. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
124. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
125. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
126. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

127. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

128. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
130. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
131. Boompieper  ·  Anthus trivialis
132. Graspieper  ·  Anthus pratensis
133. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

134. Keep  ·  Fringilla montifringilla
135. Vink  ·  Fringilla coelebs
136. Groenling  ·  Chloris chloris
137. Kneu  ·  Linaria cannabina
138. Putter  ·  Carduelis carduelis
139. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

140. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
141. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Simon Breur met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Simon Breur wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Noordse Nachtegaal484
Kwak525
Nachtzwaluw531
Geelpootmeeuw533
Wielewaal534
Drieteenmeeuw536
Grauwe Klauwier537
Koereiger537
Kerkuil538
Klapekster538
Rode Wouw538
Houtsnip539
Keep539
Matkop539
Nachtegaal539
Boomvalk540
Cetti's Zanger540
Geelgors540
Glanskop540
Kuifmees540

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Simon Breur niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zilverreiger546
Oeverloper545
Bontbekplevier544
Bonte Strandloper544
Groenpootruiter544
Kramsvogel544
Pijlstaart544
Rosse Grutto544
Zomertaling544
Zwarte Ruiter544
Gekraagde Roodstaart543
Tapuit543
Zilverplevier543
Zwarte Stern543
Blauwe Kiekendief542
Grote Stern542
Roek542
Steltkluut542
Casarca541
Goudvink541

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Simon Breur per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0