Ranking van Simon Breur
138 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
20. Fuut  ·  Podiceps cristatus
21. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

25. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

26. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

27. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

28. Waterral  ·  Rallus aquaticus
29. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
30. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

31. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

32. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

33. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
34. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
37. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

38. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

39. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

40. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

41. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

42. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
43. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

44. Wulp  ·  Numenius arquata
45. Grutto  ·  Limosa limosa
46. Steenloper  ·  Arenaria interpres
47. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
48. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
49. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
50. Witgat  ·  Tringa ochropus
51. Tureluur  ·  Tringa totanus
52. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
53. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

54. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
55. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
56. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
57. Stormmeeuw  ·  Larus canus
58. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
59. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
60. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
61. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
62. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

63. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
64. Sperwer  ·  Accipiter nisus
65. Havik  ·  Accipiter gentilis
66. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
67. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
68. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

69. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

70. Ransuil  ·  Asio otus
71. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

72. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Groene Specht  ·  Picus viridis
74. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
75. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

76. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
77. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
78. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

79. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

80. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
81. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

82. Ekster  ·  Pica pica
83. Gaai  ·  Garrulus glandarius
84. Kauw  ·  Corvus monedula
85. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
86. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

87. Goudhaan  ·  Regulus regulus
88. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

89. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
90. Koolmees  ·  Parus major
91. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
92. Matkop  ·  Poecile montanus
93. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

94. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

95. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
96. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

97. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
98. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
99. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

100. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

101. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

102. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
103. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

104. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
105. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

106. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

107. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
108. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

109. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

110. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

111. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

112. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

113. Merel  ·  Turdus merula
114. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
115. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

116. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
117. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
118. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
119. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
120. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
121. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
122. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
123. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

124. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

125. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

126. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
127. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
128. Boompieper  ·  Anthus trivialis
129. Graspieper  ·  Anthus pratensis
130. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

131. Keep  ·  Fringilla montifringilla
132. Vink  ·  Fringilla coelebs
133. Groenling  ·  Chloris chloris
134. Kneu  ·  Linaria cannabina
135. Putter  ·  Carduelis carduelis
136. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

137. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
138. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Simon Breur met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Simon Breur wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Noordse Nachtegaal475
Nachtzwaluw522
Wielewaal524
Drieteenmeeuw525
Koereiger526
Geelpootmeeuw527
Cetti's Zanger528
Grauwe Klauwier528
Klapekster528
Glanskop529
Keep529
Kerkuil529
Matkop529
Nachtegaal529
Ransuil529
Rode Wouw529
Bonte Vliegenvanger530
Boomvalk530
Geelgors530
Kuifmees530

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Simon Breur niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Zilverreiger536
Bontbekplevier534
Bonte Strandloper534
Groenpootruiter534
Oeverloper534
Pijlstaart534
Zwarte Ruiter534
Gekraagde Roodstaart533
Kramsvogel533
Rosse Grutto533
Tapuit533
Zomertaling533
Blauwe Kiekendief532
Goudplevier532
Grote Stern532
Roek532
Zilverplevier532
Goudvink531
Kanoet531
Middelste Zaagbek531

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Simon Breur per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0