Ranking van Laura Seegers
137 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

29. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

33. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

34. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
40. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

41. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
42. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

43. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

44. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 24-11-2021
45. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
51. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Wulp  ·  Numenius arquata
54. Grutto  ·  Limosa limosa
55. Steenloper  ·  Arenaria interpres
56. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
57. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
60. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
63. Tureluur  ·  Tringa totanus
64. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
65. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

66. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
67. Alk  ·  Alca torda
68. Kleine Alk  ·  Alle alle
69. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

70. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

71. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
72. Stormmeeuw  ·  Larus canus
73. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
74. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
75. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
76. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
77. Visdief  ·  Sterna hirundo
78. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

79. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
80. Sperwer  ·  Accipiter nisus
81. Havik  ·  Accipiter gentilis
82. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
83. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

84. Ransuil  ·  Asio otus
85. Velduil  ·  Asio flammeus
86. Bosuil  ·  Strix aluco
87. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

88. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

89. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

92. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
98. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

99. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
103. Matkop  ·  Poecile montanus
104. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

105. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

106. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
107. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
108. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

109. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

grasmussen  ·  Sylviidae

110. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 03-05-2022

boomklevers  ·  Sittidae

111. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

112. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

113. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

114. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

115. Merel  ·  Turdus merula
116. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
117. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

118. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
119. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
120. Paapje  ·  Saxicola rubetra
121. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
122. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

123. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

124. Huismus  ·  Passer domesticus
125. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

126. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
127. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
128. Boompieper  ·  Anthus trivialis
129. Graspieper  ·  Anthus pratensis
130. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

131. Vink  ·  Fringilla coelebs
132. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
133. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
134. Groenling  ·  Chloris chloris
135. Kneu  ·  Linaria cannabina
136. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

137. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
138. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Laura Seegers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Laura Seegers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker421
Dwergaalscholver489
Kleine Alk499
Kleine Burgemeester521
Oehoe523
Kleine Jager526
Nachtzwaluw530
Kuifaalscholver532
Velduil532
Alk534
Zeekoet535
Koereiger536
Toendrarietgans536
Roodkeelduiker537
Klapekster538
Paapje538
Rode Wouw538
Roodhalsgans538
Zwarte Ibis538
Houtsnip539

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Laura Seegers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Koekoek546
Tjiftjaf546
Blauwborst545
Fitis545
Kleine Plevier545
Rotgans545
Zeearend545
Zwartkop545
Groene Specht544
Kramsvogel544
Rosse Grutto544
Sijs544
Waterral544
Witgat544
Zwarte Roodstaart544
Baardman543
Brilduiker543
Geoorde Fuut543
Rietzanger543
Zilverplevier543

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Laura Seegers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0

20211
20221