Ranking van Christiaan Dalhuisen
108 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Tafeleend  ·  Aythya ferina
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Slobeend  ·  Spatula clypeata
10. Krakeend  ·  Mareca strepera
11. Smient  ·  Mareca penelope
12. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
13. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

14. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
15. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

16. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
17. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

18. Holenduif  ·  Columba oenas
19. Houtduif  ·  Columba palumbus
20. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

21. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

22. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

23. Waterral  ·  Rallus aquaticus
24. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
25. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

26. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
29. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
31. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

32. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

33. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

34. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

35. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

36. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
37. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
38. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
39. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

40. Wulp  ·  Numenius arquata
41. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
42. Steenloper  ·  Arenaria interpres
43. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
44. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
45. Witgat  ·  Tringa ochropus
46. Bosruiter  ·  Tringa glareola
47. Tureluur  ·  Tringa totanus
48. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

49. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

50. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
51. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
52. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
53. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
54. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
55. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
56. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
57. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

58. Wespendief  ·  Pernis apivorus
59. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
60. Sperwer  ·  Accipiter nisus
61. Havik  ·  Accipiter gentilis
62. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
63. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

64. Ransuil  ·  Asio otus
65. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

66. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

67. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
68. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
69. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
70. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

71. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

72. Ekster  ·  Pica pica
73. Gaai  ·  Garrulus glandarius
74. Kauw  ·  Corvus monedula
75. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
76. Raaf  ·  Corvus corax

mezen  ·  Paridae

77. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
78. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

79. Baardman  ·  Panurus biarmicus

zwaluwen  ·  Hirundinidae

80. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
81. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

boszangers  ·  Phylloscopidae

82. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
83. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

84. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

85. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

pestvogels  ·  Bombycillidae

86. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

87. Boomklever  ·  Sitta europaea

winterkoningen  ·  Troglodytidae

88. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

89. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

90. Beflijster  ·  Turdus torquatus
91. Merel  ·  Turdus merula
92. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
93. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
94. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

95. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
96. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
97. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

98. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

99. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

100. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
101. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
102. Graspieper  ·  Anthus pratensis
103. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

104. Vink  ·  Fringilla coelebs
105. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
106. Putter  ·  Carduelis carduelis
107. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

108. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Christiaan Dalhuisen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Christiaan Dalhuisen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kwartel525
Grote Barmsijs526
Pestvogel531
Bonte Kraai535
Alk536
Drieteenmeeuw536
Kleine Bonte Specht537
Waterpieper537
Beflijster539
Dwergmeeuw539
Koereiger539
Patrijs539
Wespendief539
Middelste Bonte Specht540
Sprinkhaanzanger540
Bosruiter541
Kleine Zwaan542
Ransuil542
Baardman544
Grasmus544

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Christiaan Dalhuisen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grutto550
Zwarte Kraai549
Kolgans548
Boomkruiper547
Groenling547
Rotgans547
Staartmees547
Stormmeeuw547
Zwartkop547
Bontbekplevier546
Eider546
Groene Specht546
Groenpootruiter546
Grote Zaagbek546
Kemphaan546
Kneu546
Oeverzwaluw546
Bonte Strandloper545
Boompieper545
Brilduiker545

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Christiaan Dalhuisen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0