Ranking van Christiaan Dalhuisen
51 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
5. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
6. Slobeend  ·  Spatula clypeata
7. Krakeend  ·  Mareca strepera
8. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

9. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

10. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

11. Holenduif  ·  Columba oenas
12. Houtduif  ·  Columba palumbus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

13. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

14. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
15. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
18. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
19. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
20. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

21. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

22. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

23. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

24. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
25. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

26. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

27. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
28. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

29. Sperwer  ·  Accipiter nisus
30. Havik  ·  Accipiter gentilis
31. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

32. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

33. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
34. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
35. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

36. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

37. Ekster  ·  Pica pica
38. Gaai  ·  Garrulus glandarius
39. Kauw  ·  Corvus monedula
40. Raaf  ·  Corvus corax

mezen  ·  Paridae

41. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
42. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

43. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
44. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

spreeuwen  ·  Sturnidae

45. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

46. Merel  ·  Turdus merula

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

47. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

48. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

49. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

50. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

51. Vink  ·  Fringilla coelebs

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Christiaan Dalhuisen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Christiaan Dalhuisen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kwartel515
Kleine Bonte Specht525
Middelste Bonte Specht527
Purperreiger532
Raaf533
Kleine Plevier535
Sperwer535
Huiszwaluw536
IJsvogel536
Kleine Zilverreiger536
Pimpelmees536
Roodborst536
Watersnip536
Gaai537
Grote Bonte Specht537
Havik537
Heggenmus537
Holenduif537
Huismus537
Vink537

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Christiaan Dalhuisen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zilvermeeuw539
Grutto538
Kluut538
Tureluur538
Turkse Tortel538
Visdief538
Bruine Kiekendief537
Kolgans537
Putter537
Wulp537
Zwarte Kraai537
Dodaars536
Gele Kwikstaart536
Graspieper536
Grote Mantelmeeuw536
Rietgors536
Roodborsttapuit536
Smient536
Zanglijster536
Boomklever535

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Christiaan Dalhuisen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0