Ranking van Pieter Kuipers
83 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Slobeend  ·  Spatula clypeata
10. Smient  ·  Mareca penelope

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

11. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

12. Holenduif  ·  Columba oenas
13. Houtduif  ·  Columba palumbus
14. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

15. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

16. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

17. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
18. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

19. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

20. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
21. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
22. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

23. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

24. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

25. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

26. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

27. Wulp  ·  Numenius arquata
28. Grutto  ·  Limosa limosa
29. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
30. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

31. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
32. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
33. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
34. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

35. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

36. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

37. Groene Specht  ·  Picus viridis
38. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
39. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
40. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

41. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

42. Ekster  ·  Pica pica
43. Gaai  ·  Garrulus glandarius
44. Kauw  ·  Corvus monedula
45. Roek  ·  Corvus frugilegus
46. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
47. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

48. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

49. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
50. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

51. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
52. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
53. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

54. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

55. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
56. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

57. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
58. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
59. Grasmus  ·  Sylvia communis

boomklevers  ·  Sittidae

60. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

61. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

62. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

63. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

64. Merel  ·  Turdus merula
65. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
66. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
67. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
68. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

69. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
70. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
71. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
72. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
73. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

74. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

75. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

76. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
77. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
78. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
79. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

80. Vink  ·  Fringilla coelebs
81. Kneu  ·  Linaria cannabina
82. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

83. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Pieter Kuipers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Pieter Kuipers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bonte Kraai465
Middelste Bonte Specht472
Grote Lijster473
Zwarte Specht473
Braamsluiper474
Goudhaan475
Kneu475
Nonnetje475
Grauwe Vliegenvanger476
Grote Gele Kwikstaart476
Koperwiek476
Oeverzwaluw476
Blauwborst477
Boomklever477
Boomkruiper477
Fitis477
Grasmus477
Groene Specht477
Huiszwaluw477
IJsvogel477

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Pieter Kuipers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kluut480
Wilde Eend480
Krakeend479
Bruine Kiekendief478
Dodaars478
Bontbekplevier477
Brilduiker477
Geoorde Fuut477
Groenling477
Grote Mantelmeeuw477
Havik477
Kleine Plevier477
Pijlstaart477
Tafeleend477
Waterral477
Wintertaling477
Zomertaling477
Blauwe Kiekendief476
Bonte Strandloper476
Boomleeuwerik476

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Pieter Kuipers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0