Ranking van Pieter Kuipers
86 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Slobeend  ·  Spatula clypeata
11. Smient  ·  Mareca penelope

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

12. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

13. Holenduif  ·  Columba oenas
14. Houtduif  ·  Columba palumbus
15. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

16. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

17. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

18. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
19. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

20. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
21. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

22. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
23. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
24. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

25. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

26. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

27. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

28. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

29. Wulp  ·  Numenius arquata
30. Grutto  ·  Limosa limosa
31. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
32. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

33. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
34. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
35. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
36. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

37. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
38. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

39. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

40. Groene Specht  ·  Picus viridis
41. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
42. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
43. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

44. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

45. Ekster  ·  Pica pica
46. Gaai  ·  Garrulus glandarius
47. Kauw  ·  Corvus monedula
48. Roek  ·  Corvus frugilegus
49. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
50. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

51. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

52. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
53. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

54. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
55. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
56. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

57. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

58. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
59. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

60. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
61. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
62. Grasmus  ·  Sylvia communis

boomklevers  ·  Sittidae

63. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

64. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

65. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

66. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

67. Merel  ·  Turdus merula
68. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
69. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
70. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
71. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

72. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
73. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
74. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
75. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
76. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

77. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

78. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

79. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
80. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
81. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
82. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

83. Vink  ·  Fringilla coelebs
84. Kneu  ·  Linaria cannabina
85. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

86. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Pieter Kuipers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Pieter Kuipers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Sneeuwgans508
Zwarte Ooievaar530
Bonte Kraai534
Grote Lijster538
Middelste Bonte Specht538
Grote Gele Kwikstaart539
Braamsluiper540
Grauwe Vliegenvanger541
Nonnetje541
Grasmus542
Roek542
Goudhaan543
Zwarte Specht543
Groene Specht544
Kneu544
Kramsvogel544
Oeverzwaluw544
Zwarte Roodstaart544
Blauwborst545
Boomkruiper545

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Pieter Kuipers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kluut549
Wilde Eend549
Bruine Kiekendief548
Krakeend548
Dodaars547
Grote Mantelmeeuw547
Havik547
Drieteenstrandloper546
Steenloper546
Tafeleend546
Watersnip546
Wintertaling546
Groenling545
Kemphaan545
Kleine Plevier545
Sperwer545
Stormmeeuw545
Bontbekplevier544
Bonte Strandloper544
Eider544

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Pieter Kuipers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0