Ranking van Iris Reitsma
62 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Grauwe Gans  ·  Anser anser
3. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
4. Krooneend  ·  Netta rufina
5. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
6. Slobeend  ·  Spatula clypeata
7. Krakeend  ·  Mareca strepera
8. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

9. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

10. Houtduif  ·  Columba palumbus
11. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

12. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

13. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
14. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

15. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

16. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
17. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

18. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

19. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

20. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

21. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

22. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

23. Grutto  ·  Limosa limosa
24. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

25. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
26. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
27. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
28. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
29. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
30. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

31. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
32. Havik  ·  Accipiter gentilis
33. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

34. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

35. Ekster  ·  Pica pica
36. Gaai  ·  Garrulus glandarius
37. Kauw  ·  Corvus monedula
38. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

39. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

40. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea

zwaluwen  ·  Hirundinidae

41. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

boszangers  ·  Phylloscopidae

42. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
43. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

44. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
45. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
46. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

47. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

spreeuwen  ·  Sturnidae

48. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

49. Merel  ·  Turdus merula
50. Zanglijster  ·  Turdus philomelos

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

51. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
52. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

53. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

54. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

55. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
56. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
57. Boompieper  ·  Anthus trivialis
58. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

59. Vink  ·  Fringilla coelebs
60. Groenling  ·  Chloris chloris
61. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

62. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Iris Reitsma met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Iris Reitsma wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Braamsluiper542
Boomleeuwerik543
Grasmus544
Kleine Karekiet544
Zwartkopmeeuw544
Boompieper545
Krooneend545
Blauwborst547
Fitis547
Groenling547
Zwartkop547
Grote Mantelmeeuw548
Tjiftjaf548
Gaai549
Gele Kwikstaart549
Graspieper549
Havik549
Heggenmus549
Huismus549
Rietgors549

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Iris Reitsma niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Brandgans550
Holenduif550
Wulp550
Dodaars549
Grote Bonte Specht549
Boomklever548
Drieteenstrandloper548
Huiszwaluw548
IJsvogel548
Kleine Zilverreiger548
Koekoek548
Kolgans548
Pimpelmees548
Roodborst548
Smient548
Steenloper548
Tafeleend548
Winterkoning548
Boomkruiper547
Kleine Plevier547

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Iris Reitsma per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0