Ranking van Ruben Thomaes
79 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

7. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

8. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
9. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

10. Holenduif  ·  Columba oenas
11. Houtduif  ·  Columba palumbus
12. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

13. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

14. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
15. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
18. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
19. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

20. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

21. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

22. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

23. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

24. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

25. Wulp  ·  Numenius arquata
26. Grutto  ·  Limosa limosa
27. Tureluur  ·  Tringa totanus
28. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

29. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
30. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
31. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
32. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

33. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
34. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

35. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

36. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

37. Ekster  ·  Pica pica
38. Gaai  ·  Garrulus glandarius
39. Kauw  ·  Corvus monedula
40. Roek  ·  Corvus frugilegus
41. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
42. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

mezen  ·  Paridae

43. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
44. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

45. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

46. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

47. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
48. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

49. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

50. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

51. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

rietzangers  ·  Acrocephalidae

52. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

53. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

54. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

55. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

56. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

57. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

58. Merel  ·  Turdus merula
59. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
60. Zanglijster  ·  Turdus philomelos

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

61. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
62. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
63. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
64. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
65. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
66. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

67. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

68. Huismus  ·  Passer domesticus
69. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

70. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
71. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
72. Graspieper  ·  Anthus pratensis
73. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

74. Keep  ·  Fringilla montifringilla
75. Vink  ·  Fringilla coelebs
76. Groenling  ·  Chloris chloris
77. Putter  ·  Carduelis carduelis
78. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

79. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger504
Bonte Kraai528
Keep532
Patrijs533
Oeverpieper534
Ringmus534
Roek535
Zwartkopmeeuw535
Baardman536
Gekraagde Roodstaart536
Rietzanger536
Tapuit536
Veldleeuwerik536
Kramsvogel537
Sijs537
Zwarte Roodstaart537
Blauwborst538
Boomkruiper538
Groenling538
Kleine Zilverreiger538

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Mantelmeeuw541
Krakeend541
Kuifeend541
Slobeend541
Grote Mantelmeeuw540
Smient540
Havik539
IJsvogel539
Koekoek539
Steenloper539
Tafeleend539
Wintertaling539
Drieteenstrandloper538
Fitis538
Kemphaan538
Kleine Plevier538
Koperwiek538
Oeverloper538
Rotgans538
Sperwer538

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0