Ranking van Ruben Thomaes
75 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

7. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

8. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
9. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

10. Holenduif  ·  Columba oenas
11. Houtduif  ·  Columba palumbus
12. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

13. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

14. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
15. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
18. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
19. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

20. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

21. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

22. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

23. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

24. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

25. Wulp  ·  Numenius arquata
26. Grutto  ·  Limosa limosa
27. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

28. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
29. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
30. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
31. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

32. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
33. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

34. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

35. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

36. Ekster  ·  Pica pica
37. Gaai  ·  Garrulus glandarius
38. Kauw  ·  Corvus monedula
39. Roek  ·  Corvus frugilegus
40. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
41. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

mezen  ·  Paridae

42. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
43. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

44. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

45. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

46. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
47. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

48. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

49. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

graszangers  ·  Cisticolidae

50. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

51. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

52. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

53. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

54. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

55. Merel  ·  Turdus merula
56. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
57. Zanglijster  ·  Turdus philomelos

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

58. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
59. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
60. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
61. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
62. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

63. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

64. Huismus  ·  Passer domesticus
65. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

66. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
67. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
68. Graspieper  ·  Anthus pratensis
69. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

70. Keep  ·  Fringilla montifringilla
71. Vink  ·  Fringilla coelebs
72. Groenling  ·  Chloris chloris
73. Putter  ·  Carduelis carduelis
74. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

75. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger399
Bonte Kraai426
Keep431
Oeverpieper434
Patrijs434
Zwartkopmeeuw434
Baardman435
Gekraagde Roodstaart435
Sijs435
Tapuit435
Boerenzwaluw436
Boomklever436
Boomkruiper436
Ekster436
Gaai436
Gele Kwikstaart436
Graspieper436
Groenling436
Heggenmus436
Huismus436

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Kiekendief436
Brilduiker436
Drieteenstrandloper436
Groene Specht436
Grote Mantelmeeuw436
Havik436
IJsvogel436
Kleine Mantelmeeuw436
Koekoek436
Krakeend436
Kuifeend436
Oeverloper436
Rotgans436
Slechtvalk436
Slobeend436
Smient436
Sperwer436
Steenloper436
Stormmeeuw436
Tafeleend436

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0